Er is al veel geschreven over de eindtijd en vele hebben hun visies en meningen opgeschreven in boeken, soms zelf gedetailleerde schema’s en zelf mogelijk een binnen een verwacht periode. Waarom dan de titel “de tijd van het einde”en niet eindtijd.

De bron de tekst haal ik uit de profeet Daniël.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/dani%C3%ABl/12#4

In Daniël 12 vers 4 staat de volgende passage.

4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Als eerste raad ik je aan om het gehele boek Daniël te lezen en de herlezen en te herlezen.

Is er mogelijk een context en/of aanwijzing in welke periode dit zou kunnen zijn?

Als we het begin van Daniël 12 lezen dan lijkt dit op een periode te gaan die nog niet geweest is, ook hoe erg de Holocaust ook was, er was een rest dat doorging, dat zelfs een eigen land kreeg en het land kwam tot bloei.

Dat is het huidige Israël.

1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat.

Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.

3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.

God stuurt Michaël om Israël bij te staan.

Toen nazi Duitsland zo te keer ging, toen werd dit land het instrument van de duivel om een toekomstige gebeurtenis, de geboorte van Israël eigenlijk onmogelijk te maken. Het leek of God helemaal niets deed. En er zijn 6 miljoen Joden vermoord, alleen al in het nazi tijdperk.

En toch heeft God op de achtergrond ingegrepen. Want juist door die gebeurtenis kwam de versnelling van de geboorte van Israël tot stand.

Jesaja 66 7:10 Het bewijs van de geboorte van Israël.

7 Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht.

8 Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard.

9 Zou Ík ontsluiting geven en niet doen baren? zegt de HEERE. Of zou Ik, Die doe baren, toesluiten? zegt uw God.

10 Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar liefhebt. Wees vrolijk met haar met vreugde, u allen die over haar treurt,

We zien ook dat tevens Jeruzalem als enige en eerste gekoppeld is aan Israël. Daarom is Jeruzalem zo omstreden. Dus ook met de geboorte van Israël in 1948 zien we meteen dat Jeruzalem gekoppeld is.

Dit willen we (de niet gelovigen en mogelijk gelovigen vanuit een soort van linkse kerken) zo graag horen. Laat staan hoe de islamitische wereld er over zou denken.

Bovenstaande passage gebeurde vlak na de 2e wereld oorlog. Op 14 mei werd de staat Israël uitgeroepen.

Steeds meer gelovigen vandaag de dag zien de eerste komst als Bijbelse uitleg van Jezus eigenlijk als het weghalen, de wegrukking van alle gelovigen wereldwijd, zodat we overgaan in de tijd van het einde voordat de grote verdrukking begint.

Maar niet alle gelovigen denken hetzelfde erover. Sommige denken pas na 3½ jaar in de 2e helft van de grote verdrukking en ook gelovigen die pas na 7 jaar ellende een komen van Jezus zien.

Maar deze theorieën hadden geen stand en hebben in de totale context van de profetie geen houvast.

Dan zal Israël tegen een enorme legermacht staan en in het strategische slagveld compleet verloren en hulpeloos staan.

Lees nog eens het begin van Daniël 12.

Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

We zien dan ook als het ware de ontwikkelingen van de werkingen van het Koninkrijk van God al toenemen. God zal via Michaël de krijg voeren tegen alle landen die tegen Israël zijn opgetrokken.

Het einde van de dingen.

Nog een begrip dat we verderop in Daniël 12 tegenkomen is het einde van de dingen. Of te wel in de periode van de tijd van het einde zit ook het einde van de dingen ingesloten.

In openbaringen, ook hoofdstuk 12 zien we dat Michaël de strijd met de draak aangaat.

Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

Bovenstaande passage krijgt in Openbaringen 12 zijn vervulling. Lees voor je zelf Openbaringen 12.

15 En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren.

16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.

In de periode van de tijd van het einde zitten ook de 2 perioden in van 3½ jaar.

De twee getuigen.

In Openbaringen 11 komen we ook de twee getuigen tegen. Komen we die ook in Daniël mogelijk tegen?Het gehele boek Daniël is best een emotioneel boek, met geschiedkundige feiten die Daniël meemaakte, maar ook toekomstige geschiedkundige feiten.

En tenslotte nog te vervullen toekomstige ontwikkelingen.

We lezen verder na vers in Daniël 12.

5 En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever van de rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de rivier.

6 De één zei tegen de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen?

7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

Ik denk dat Daniël al profetisch heel het kader helder voor ons heeft neergezet. Ik denk dat twee twee anderen wel eens gelijk kunnen zijn aan de twee getuigen van Openbaringen 11.

En volgens mij kunnen dit Mozes en Elia zijn!

Als je deze studie wilt volgen, dan kan je de volgende link bekijken, zie hier:

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/de-twee-getuigen-van-het-boek-openbaringen/

En wie zou de Man gekleed in linnen kunnen zijn? Natuurlijk kunnen we niet anders denken dat dit Jezus Christus is. De vastgestelde tijd 1 jaar en vastgestelde tijden = 2 jaar en een helft ½ = 3½ jaar.

Het is de laatste 3½ jaar. In die periode zal de duivel in de vorm van de antichrist zijn ware aard laten zien en vervolgen wie hij maar kan en een gehoorzaamheid verlangt en aanbidding, zodat de mensen die dat niet willen en alsnog tot inzicht en inkeer komen dat het aloude evangelie de waarheid is, het moeten bekopen met hun leven.

Als we goed lezen, dan geeft de Man in linnen gekleed (Jezus) ook precies antwoord. Na die 3½ jaar. Wat is de context van dit antwoord? Dat lezen we in Daniël 12 verzen 1 t/m 4. Het einde komt als Israël in grote benauwdheid is.

Totale controle.

In die tijd zal niemand kunnen komen aan het wereldsysteem. Ook het beeld van het beest dat tot leven kwam. Dit beeld is het beeld die de mensen zullen moeten aanbidden.

De voorbereiding van dit wereldsysteem is naar mijn mening de VN met al zijn tentakel organisaties, waaronder de WHO.

Zie hier voor de VN en het systeem.

https://spyfromthesky.nl/wereldvisies/het-indrukwekkende-vn-systeem/

Openbaringen 13:14

14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.

Totale controle tijdens de periode van de macht van het beest.

15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,

17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

De voorbereiding is al lang bezig. De technologie dat op zich zelf al een ‘systeem’ is, zal gebruikt worden door een man die boven het VN systeem staat.

Vele bijbel geleerden en onderzoekers hebben geprobeerd te berekenen over dit getal van wie zal dit dan zijn. Is het antwoord wellicht niet veel eenvoudiger en al gegeven in de vraag?

Het systeem van de technologie is het systeem van de mens. De VN, ik noem dit het VN-systeem, zie ook in de link die ik hier aangeef in dit bericht. Het getal is in oorspronkelijke Grieks gelaagd als een 3-trap.

600+60+6. Verwijst dit direct naar een mens of de mens, eigenlijk het beest dat gebruikt maakt van deze 3-traps gelaagdheid.

Mogelijk is de wijsheid gekoppeld aan de mens of het beest en zijn eigenschappen inclusief het systeem waarvan gebruikt van gemaakt wordt. Het zou ook kunnen betekenen dat gelovigen worden opgeroepen om de dingen te bedenken die boven zijn.

Kortom, als het goed is zijn gelovigen bezig met God. En degene die zich niet bezig houden, die willen (en denken ze) vrij zijn en zelf maar alles doen en bepalen wat goed is. Ze bedenken eigen alleen nog maar regels en ordeningen die lijnrecht tegen God in gaat.

Maar denk aan de toren van Babel of aan het gouden beeld van Nebukadnezar. Een beeld van 60 el hoog en 6 el breed. In Daniël 3 is dit te lezen. Dit beeld van Nebukadnezar moest ook destijds aanbeden worden, anders werd men in een brandende vuuroven.

Dus ook toen werd het beeld, het systeem gebruikt. Dit voorbeeld van Daniël 3 is een soort voorafschaduwing. Dus volgens mij is het de mens die dwaalt en het systeem achter de mensheid.

Daniël 4 vers 1 t/m 6.

1 Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte zestig el was, en zijn breedte zes el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel.

2 En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen, om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht.

3 Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht.

4 En een heraut riep met kracht: Men zegt u aan, volken, natiën en talen:

5 Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht.

6 Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen.

We maakte het gouden beeld? De mens, in dit geval Nebukadnezar. Wat was het doel van de oprichting door de mens van het beeld? Gehoorzaamheid, aanbidding. Nebukadnezar verhoogde zichzelf tot een soort van god.

Wie niet luisterde kon het met de dood bekopen.

Lees vers 5 nog eens. De inleiding lijkt best een leuk begin van muziek en mogelijk praal.

Nebukadnezar werd gelijk in zijn gedrag als een dier (beest). En toch mocht hij weer beter worden en hij bekeerde zich tot de echte God.

We hoeven niet zo moeilijk te denken. Heel veel gelovigen voor ons konden Openbaringen 13:18 nooit begrijpen. De technologie was nog niet zo bekend en doorontwikkeld als in onze dagen.

Gelovigen kunnen alleen maar waarschuwen waarvoor dit systeem gebouwd is geworden. De toepassingen die in tijd van het einde precies in werking zullen treden.

Daarom heb ik onder andere deze site opgericht. Ik ben van mening dat Jezus voor de grote verdrukking eerst komt op zijn bruidsgemeente te halen.

In Daniël 12 staat ook de volgende passage:

8 Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn?

9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.

10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

We konden nooit eerder Openbaringen 13:18 ooit eerder begrijpen omdat dit geheim ons leidt tot de tijd van het einde.

Het is not tot de tijd van het einde en niet de tijd van het einde.

Het gouden beeld had 2-traps als voorbeeld. De 60 en 6 el. In Openbaringen is het 600+60+6.

De mens = 6 heeft het systeem gemaakt voor alle mensen = 600. Dit systeem zelf is dus ontstaan in de loop van de tijd. Dit systeem bestaat uit een platform, noem maar dit het VN-systeem en de technologie.

Te samen is dit systeem van 60. Het is een systeem integraal gezien van mensen en omdat dit het steven is, is het onvolmaakt.

Het zal wel toeval zijn, maar ik zag zeer recent nog het volgende:

https://unric.org/nl/60-manieren-waarop-de-vn-werken/

Overigen staat op de site zelf dat het een VN-systeem is. Dat wist ik ook nog niet.

Het is heel simpel. De antichrist neemt de touwtjes in handen van dit complete systeem.

de naam van het beest of het getal van zijn naam = 600+60+6. Zo is het systeem , het is het getal van de mens. Maar ook zijn naam zal die waarde in zich dragen.

En dit laatste kunnen wij gelovigen niet duiden wie dat zijn zal. Ik denk dus pas echt degene die achter zijn gebleven en alsnog tot inkeer komen. Want dat zal ook in die vreselijke tijd nog mogelijk zijn.

Het is de Openbaring van Jezus Christus zelf. Dit profetische woord dat vooraf is gegeven en geschreven is mogelijk de laatste reddingsboei voor de mensen die achter zijn gebleven.

Kijk nog eens naar de hoop in Openbaringen 15 vers 2.

En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.

Merk op. Ook nu citers zoals bij Nebukadnezar, maar nu natuurlijk veel positiever.

Helaas lezen we ook dat heel veel mensen verharden en lasteren de naam van God. Ze gedragen zich als de Farao bij Mozes.

Is de tijd van het einde te berekenen?

Deze vraag is al in het verleden zo vaak gesteld en ook antwoorden hierop. Is deze vraag stellen wel geoorloofd of is er een juist antwoord te geven hierop?

Het is Jezus zelf die de tekenen heeft gegeven. In Mattheus 24 kunnen we het één en ander lezen. Toch raad ik eerst aan de hoofdstukken 23 t/m 26 minimaal een paar keer te herlezen om voorts in te zoomen op hoofdstuk 24.

We lezen onder andere:

Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

Jezus zegt dus zelf, hoewel de profetie van Openbaringen van Jezus kwam, dat we geen “die dag” en geen “dat uur” kunnen weten.

Maar Jezus zei dit toen hij nog niet bij de Vader was en later ook nog Openbaringen aan Johannes mede deelde.

Er staat niet, maar wellicht moeten we dit ook niet doen, is dat we het jaar niet kunnen weten. Het staat er niet bij.

En God staat buiten de tijd. De tijd is een kader voor de mens gegeven zolang wij op aarde zijn. Jezus kwam vanuit de hemel onze tijd in. En Jezus zegt nu zelf dat niemand het weet, ook de Engelen niet.

Lezen we vers 35 erbij van Mattheus 24 dan zien we:

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

Dan lijkt de inhoud van deze rede te slaan van vers 36 op het voorgaande van vers 35. En dit vindt mogelijk plaats in de context van Openbaringen, pas na het 1000 jarig rijk.

We hoeven ons helemaal niet bezig te houden met dag en uur, laat nagaan jaar. Dat is voor de verdere toekomst.

37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging,

39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn

Bovenstaande 3 verzen uit Mattheus 24 geven een aanwijzing.

De leerlingen vroegen aan het begin van Mattheus 3 zelf het volgende:

Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

Jezus was 33 jaar toen hij terug ging naar de hemel.

We moeten goed onderscheid maken welke verzen slaan op het teken van Uw komst en het volgende en van de voleinding van de wereld.

Ons grootste teken is Israël. Vaak hebben Bijbel geleerden en onderzoekers gedacht aan een generatie.

Is een generatie 40, 50, 60, 70 of 80 jaar of nog langer?

Vele teksten in de Bijbel laten zien dat we als gelovigen het wel zouden kunnen weten als we maar waken en waken.

Stel dat Israël 1948 en een generatie van 80 jaar genomen eens bij elkaar optel. Dan komen we uit in 2028 als jaar .

In Handelingen 1 staat:

11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel,; zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

De opname van Jezus, de Hemelvaart onttrok een wolk aan de ogen van zijn discipelen.

Jezus was 33 jaar toen hij naar de Hemel ging. We missen 4 tot 7 jaar in de jaartelling Denk aan het jaar 0 hoe daar mee was omgegaan.

De 3e dag heeft betekenis en zal weldra aanbreken. We zijn straks precies 2000 jaar verder (het is wel precies, maar niemand weet dit eigenlijk 100%.). De meeste geleerden gaan er van uit dat Jezus 4 jaar voor Christus is geboren.

Dat laatste lijkt een tegenspraak. Als we een 4 of 5 jaar al later zitten in de tijd, dan is het nu met dit schrijven geen 2024, maar 2028 of 2029.

Als Jezus 33 was op aarde en we gaan 2000 precies verder en dat dan de 3e dag aanbreekt, dan lijkt er ruimte voor 4 of jaar jaar.

De meeste geleerden weten wel zeker de marge van 4 tot 7 jaar verschil.

Maar veel belangrijker is waakzaam te zijn.

Dit bericht zou later nog aangevuld kunnen worden.

Categorieën: Thema Eindtijd

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *