Eigenlijk sinds corona is het hek helemaal van de dam als het gaat om spoedig allerlei instrumenten nog verder te digitaliseren.

Ooit kreeg Nederland een brief in de jaren 80 van de vorige eeuw waarin de Belasting dienst plechtig beloofde om ons sociaal fiscaal nummer zoals het ooit begonnen is, alleen in te zetten voor die doeleinden.

Ik heb nooit daarna een andere maatregeling of regeringsbesluit gezien dat dit sofi-nummer naar BSN of BN soms afgekort zou ontwikkelen.

Ik kan dan ook niet anders zeggen dat we een snelle opmars van een wereldwijd BSN registratie nummer zullen krijgen.

Het eigenlijke doel achter corona was eigenlijk nog meer controle en nog minder vrijheden te realiseren. Bovendiep hielp dit middel om Duitsland massaal aan de praat te krijgen om digitaal te gaan betalen.

En voor corona betaalde de Duitsers het liefst nog met contant geld.

Corona app bedoelt als wereldwijd mondiaal systeem?

We hebben al gezien de ontwikkelde apps die zoals beloofd alleen bepaald doel hadden volgens Hugo de Jonge.

Dat dit idee van een zogenaamde certificaat gekaapt wordt door één van de tentakels van het VN-systeem, de WHO, dat was toch niet de bedoeling geweest?

En zoals gebruikelijk vindt dit soort acties zo net voor de vakantie plaats en de burgers zitten dit amper te weten.

De media leggen volgens afspraak er geen nadruk op en laten deze feitelijke nieuws liggen.

De lezers zijn aangegeven op zichzelf of sites zoals deze of natuurlijk nog vele andere sites die wakker zijn.

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl

Ik heb de link een een fragment hier aangehaald.

Afloop periode en beginperiode certificaat

De WHO, momenteel één van de grootste en gevaarlijkste socialistisch communistische organisaties, een tentakel van het hele grote VN-systeem geeft nu aan het volgende:

Op 1 juli 2023 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het EU-systeem van digitale coronacertificaten overgenomen om een mondiaal systeem op te zetten dat burgers overal ter wereld beschermt tegen huidige en toekomstige gezondheidsbedreigingen, waaronder pandemieën.

Er staat nog een fragment dat ik rekenkundig eruit wil lichten.

Het Europees digitaal coronacertificaat is essentieel geweest in de reactie van Europa op de coronapandemie. Er zijn er meer dan 2,3 miljard van verstrekt.

Dan gaan we rekenen: Europa heeft zo een 448000000 inwoners. Zeg dat 80% meedeed, dan komen we uit op: 358400000.

Er zijn 2300000000 certificaten uitgegeven en delen we dit door 358400000, dan komen we uit op: 6,4 keer.

De rekensom is nog als uitkomst hoger als minder dan 80 gemiddeld in Europa zich had laten vaccineren.

En met deze wereldmaatregel is weer een wappie theorie waarheid gebleken. Want de factcheckers beweerden allemaal dat deze app alleen tijdelijk was voor Nederlans in corona tijd.

De lezers moeten zelf maar het hele stuk lezen, maar als we opletten in de context dan zijn de volgende passages frappant interessant.

De verordening betreffende het Europees digitaal coronacertificaat is in werking getreden op 1 juli 2021 en liep af op 30 juni 2023.

Dus 30 juni liep het Europese af, gevolgd door een wereldwijd systeem.

Eerste stap nog maar.

Een stap in de richting van wereldwijde gezondheidsbeveiliging

Op 1 juli 2023 heeft de WHO het EU-systeem van digitale coronacertificaten overgenomen om een mondiaal systeem op te zetten dat burgers overal ter wereld beschermt tegen huidige en toekomstige gezondheidsbedreigingen, waaronder pandemieën.

Dit is de eerste bouwsteen van het wereldwijde netwerk voor digitale gezondheidscertificering (Global Digital Health Certification Network, GDHCN) van de WHO, dat een mondiaal verificatiesysteem voor gezondheidsdocumenten zal ontwikkelen om voor een betere gezondheid voor iedereen te zorgen.

Er spelen een paar zaken mee. Wil het zeggen dat ieder land Europees gezien, dat de hoop en verwachting is, eigenlijk bijna geen andere keus door de WHO, ze mee zullen doen?

Er bestaat ook zoiets als nationale wet- en regelgeving die wellicht dit soort acties momenteel verhinderen. Zoekende of dit in Nederland speelt heb ik het volgende gevonden.

Neem zelf gerust deze brief van Ernst Kuipers door. Deze minister van D’66 mag van absoluut wegblijven in een volgend kabinet.

Het is een zegen dat hij zijn dramatische maatregelen die hij voor ogen heeft in de zorg niet mag afmaken!

Ik zal er alvast wat uitlichten.

Wat is een BNC-fiche?

Een BNC-fiche wordt opgesteld door de interdepartementale werkgroep ter ‘Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen’ (BNC).

En geeft een korte samenvatting van nieuwe (beleids)voorstellen van de Europese Commissie en de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse praktijk.

Interdepartementale werkgroep ter ‘Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen’

De Interdepartementale werkgroep ter ‘Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen’ (BNC) komt wekelijks bijeen om alle nieuwe voorstellen voor beleid en wet- en regelgeving  van de Europese Commissie te bespreken.

De BNC-werkgroep wordt voorgezeten door het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Naast vertegenwoordigers van de ministeries zijn ook de koepelverenigingen van de decentrale overheden, de VNG, het IPO en de UvW,  vertegenwoordigd in deze werkgroep.

Nieuwe voorstellen van de Commissie worden meestal dagelijks door het ministerie van BZ verstuurd naar leden van de werkgroep BNC in voorbereiding op het wekelijks BNC-overleg.

De voornaamste taak van de interdepartementale werkgroep is het signaleren en het inschatten van de gevolgen van nieuwe voorstellen van de Europese Commissie.

Wanneer deze voorstellen dermate relevant zijn voor Nederland zal door de werkgroep een zogenaamd BNC-fiche worden geschreven.

Nu weet je een beetje van een BNC-fiche is. Ik ga nu stukjes uit de brief even apart nemen.

Het is altijd digitalisering als dé oplossing voor alles.

Het gebruik van digitale oplossingen om de impact van overdraagbare ziekten op het vermogen van burgers en bedrijven om te reizen te verminderen, vormt volgens de Commissie een centrale pijler van deze paraatheid.

Het bovenstaande stukje is toch eigenlijk gewoon een systeem van totale controle. Dit valt eigenlijk onder de tentakels van het VN-systeem. Zie deze link voor deze ‘posting’ (wordt nog aan gewerkt).

https://spyfromthesky.nl/wereldvisies/het-indrukwekkende-vn-systeem/(opent in een nieuwe tab)

Dé oplossing voor en je zult dit overal voor elk onderwerp aantreffen is ‘digitaal’. Dit loopt uit op het in de Bijbel voorspelde periode dat iedereen pas iets mag kopen of verkopen als je certificaten goed zijn bijgehouden.

Kortom, dat je meedoet, ja mee moet doen aan het VN-systeem. Nog een fragment uit de brief van Ernst Kuipers. Let op! Allemaal voor de zomer.

De belangrijkste beslissingen nemen ze voor de zomer omdat ze weten dat de mensen moet zijn en alleen maar denken aan vakantie.

In dit kader ontwikkelt ook de WHO op dit moment een mondiaal netwerk voor digitale gezondheidscertificering (hierna: het digitale netwerk van de WHO).

Dit netwerk zal het vertrouwenskader, de principes en de open technologieën van het EU DCC opnemen in haar eigen structuur.

Dit met het doel ervoor te zorgen dat de wereldwijd gebruikte certificaten verifieerbaar blijven, ook na het vervallen van de DCC-verordening.

Nog meer fragmenten uit de brief die je zelf kunt lezen.

Nog een stukje eruit:

In het licht van de bovengenoemde ontwikkelingen doet de Commissie een voorstel voor een aantal aanbevelingen.

Het eerste voorstel is dat lidstaten alle mogelijke maatregelen zouden moeten nemen om aan te sluiten op het digitale netwerk van de WHO.

De lidstaten worden opgeroepen dit voor 30 september 2023 te doen.

Wanneer een lidstaat aangesloten is op het netwerk van de WHO, zou de lidstaat op verzoek COVID-19 test-, herstel- en vaccinatiebewijzen moeten blijven uitgeven, zowel in digitale- als in papieren vorm.

Potentiële houders van de bewijzen moeten kunnen kiezen in welke vorm het bewijs wordt uitgegeven. Het bewijs moet ook kunnen worden weergegeven in voor mensen leesbare vorm.

Lees voor Commissie, de Europese Raad of Parlement. En gaat dit nu botsen, dit oproepen om met de WHO mee te doen met nationale wetgeving?

Nog een stukje uit de brief.

Appreciatie
Het kabinet bedankt de Commissie voor het voorstel, maar is kritisch op een aantal van de in het voorstel opgenomen aanbevelingen.

Toekomst van het Digitaal Corona Certificaat (DCC)


Het kabinet acht het van groot belang dat het internationaal reisverkeer op zo min mogelijk manieren onnodig hinder ondervindt als gevolg van maatregelen ter bestrijding van COVID-19, alsook ter bestrijding van andere, toekomstige infectieziekten.

Met de voorgestelde Raadsaanbeveling biedt de Commissie meer duidelijkheid ten aanzien van de toekomst van de techniek achter het DCC na het verlopen van de DCC-verordening.

Op dit moment zijn 78 landen, waaronder (naast de EU-lidstaten) 51 derde landen en gebieden, aangesloten op het DCC op basis van afspraken over wederzijdse erkenning van certificaten.

Het kabinet ziet daarom de meerwaarde om de techniek achter het DCC in stand te houden via de WHO, zodat reizigers uit aangesloten landen op laagdrempelige wijze gebruik kunnen blijven maken van interoperabele coronacertificaten.

Vreemd dat het kabinet, toen nog het missionaire kabinet achter een maatregel blijft staan die verlopen is.

Ik roep aan de Kamer om dit stuk te herzien en controversieel te verklaren dat het kabinet dit in stand wilt houden via de WHO.

Een heel klein stukje hoop uit fragment.

Om deze redenen heeft het kabinet bezwaren bij de dwingende wijze waarop lidstaten worden aangemoedigd om aansluiting te zoeken bij het digitale netwerk van de WHO.

Lidstaten moeten op basis van een eigen afweging over nut en noodzaak aansluiting zoeken bij dit netwerk.

Het kabinet is van mening dat de aanbeveling om aan te sluiten op het digitale netwerk van de WHO te dwingend is geformuleerd in het voorstel van de Commissie en zal hier tijdens de EU-onderhandelingen aandacht voor vragen.

Voorts merkt het kabinet op dat met het vervallen van de DCC-verordening, ook de juridische grondslag waarop Nederland zich baseert voor het verwerken van (medische) persoonsgegevens, komt te vervallen.

De bevoegdheid om persoonsgegevens te kunnen verwerken ten behoeve van de uitgifte van interoperabele digitale coronacertificaten, is opgenomen in artikelen 1 en 10 van de DCC-verordening en is voor Nederland vereist om aan te kunnen sluiten bij het EU DCC-systeem, alsook bij het digitale netwerk van de WHO.

Nederland heeft een dergelijke grondslag niet opgenomen in nationale wetgeving en kan om die reden geen gehoor geven aan de aanbeveling om aan te sluiten op het digitale netwerk van de WHO.

Afhankelijk van de onderhandelingen in Brussel zal het kabinet besluiten over het creëren van de benodigde nationale wettelijke grondslag.

In ieder geval kan dit kabinet normaal gesproken hier niets meer aan doen.

Maar we moeten blijven waken dat ze niet plotseling weer iets uithalen om de Nederlander vogelvrij uit te leveren aan het VN-systeem.

Het grote tegen van dit kabinet.

Het kabinet staat in de basis positief tegenover het verder verkennen van mogelijkheden op mondiaal niveau.

Dit om te komen tot grotere samenwerking rondom digitale tools en producten ter versterking van pandemische paraatheid.

Ons land heeft een actieve rol in tal van WHO-samenwerkingsverbanden en aangelegenheden en is bereid om actief te participeren in de ontwikkelfase van het digitale netwerk van de WHO.

Du houdt vooral dit demissionaire kabinet in de gaten. Houdt onze grootste leugenaar die we als minister gehad hebben.

Mark Rutte kan zomaar een uitstapje maken en met zijn manipulatie een hele kamer misleiden. Let op! Hij heeft mogelijk nu nog meer macht in deze demissionaire status.

Maar wat heeft dit te maken met ‘Snelle opmars van een wereldwijd BSN registratie’?

Alles natuurlijk!

https://nl.brownstone.org/artikelen/wie-verdrag-gebonden-aan-digitaal-paspoort-id-systeem/

Bovenstaande link is interessant om even te bekijken.

Net als in de 2e wereld oorlog waarin nazi Duitsland onder aanvoering van Hitlers en zijn raadgevers om via IBM en hulp van IBM om Joden in Europa op te sporen. We weten de gevolgen.

Hitler maakte alle landen onderworpen aan gegevens van tellingen en registratie.

Schrijnend is het dat ook momenteel Duitsland zorgt voor een wereldwijd gekoppeld en gebundeld systeem.

https://www.t-systems.com/nl/nl/articles/telecommunicatiediensten-wereldwijd-gebundeld-binnen-deutsche-telekom–188136

https://www.t-systems.com/nl/nl/articles/controle-van-coronacertificaten-498546

https://stichtingvaccinvrij.nl/g20-leiders-beloven-om-wereldwijd-een-digitaal-gezondheidscertificaat-af-te-dwingen/

Ben je wakker?

De wakkere mensen, vooral de mensen die zich niet hadden laten vaccineren, die hebben vanaf het begin al geroepen dat dit nooit meer weg zou gaan.

De feiten is dat de ‘Wappies’ steeds en steeds meer gelijk gaan krijgen. Maar dit mag niet komen bij Nu.nl of de linkse sociale media.

Tevens hoereert de linkse kerk volop mee aan het systeem. De WHO heeft zogenaamd als doel de gezondheid wereldwijd te bevorderen.

Geloof je dit zelf nog.? Mocht je dit nog steeds geloven, stop dan snel met lezen.

Je bent niet meer te veranderen. Je bent een schaap.

Wat uiteindelijk ze doen is je vrijheid beroven en beperken en voeren controle uit.

Wat we zien is dat er met zo een grote haast en ontwikkelingen de complete digitalisering tot stand wordt gebracht, dat ze op ieder moment elke valuta in cash kunnen uitschakelen.

Het jaar 2030 als toverwoord.

Wat hebben we toch met het jaar 2030? Ik zal er eens een keer een stukje over schrijven.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/nl/news/2030-digital-decade-commission-adopts-indicators-monitor-europes-digital-transformation-and-issues

Vandaag heeft de Commissie de kernprestatie-indicatoren (KPI’s) vastgesteld om de vooruitgang te kunnen meten die is geboekt bij de verwezenlijking van de doelstellingen voor het digitale decennium 2030.

Ook richtsnoeren gepubliceerd over de wijze waarop de lidstaten hun nationale routekaarten moeten structureren om de digitale streefcijfers te halen.

Dit vandaag was 30 juni 2023.

Zodra er meer nieuws is, dan kan ik dit artikel aanvullen. Denk ook aan de digitale Euro.

Categorieën: Wereldvisies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *