We kennen allemaal wel de VN of te wel de Verenigde Naties. De voorloper van de VN was de Volkenbond. De Amerikaanse president was min of meer de oprichter ervan. Zijn naam is Woodrow Wilson.

We gaan langzaam zien dat het indrukwekkende VN-systeem, een plan was dat in de 18 eeuw vorm werd gegeven en in de 20 eeuw middels beheersing van geld en een levenssysteem, dat wil zeggen het VN-systeem die in alle elementen van ons leven in een structuurvorm onder is verdeeld.

Op zich hebben al die onderdelen op zich nog mogelijk nobele doelen, althans ik kan mij zo voorstellen dat mensen bewust iets willen meewerken aan wat in hun ogen best wel goed is.

Nu moeten we voorzichtig zijn van iets dat goed is. Er is slechts één boek waarop we dit kunnen monitoren en dat is de Bijbel.

Voor zijn inzet voor de wereldvrede ontving Woodrow Wilson in 1919 de Nobelprijs voor de Vrede. Zijn vader was een presbyteriaanse predikant, een calvinistische stroming van de hervormde beweging, maar in feite kan je presbyteriaans meer beschouwen als gereformeerd.

Op zich al merkwaardig als dit de achtergrond van Woodrow Wilson, waarom hij dan voor de Democraten uitkwam en niet voor de Republikeinen? Natuurlijk is in zekere zin in een echte democratie iedereen vrij in zijn mening, vorming en beweging.

Woodrow had progressieve gedachtegoed en in zijn overtuiging zou de wetgeving zich daarop evenredig dan moeten aanpassen. In feite zouden de wetten gelijke tred moeten houden aan de veranderingen in economische omstandigheden. Hij steunt alleen veranderingen die hij als ‘verbetering’ beschouwt.

Woodrow was in de politieke opvattingen meer overtuigd van de principes van Darwin. Hij zag de overheid meer als een ‘levend wezen’ en geloofde dat ‘geen enkel levend wezen’ zijn organen tegen elkaar kan laten afzetten. Woodrow was ook niet vreemd van de gedachtegoed van Karl Marx. In feite, als hij een ‘ware gelovige’ was, dan moet haast het socialistische gedachtengoed schuren. En als dit niet het geval was, dan is het ook de vraag of er geen beïnvloeding was zo iet toegewijd aan de vrijmetselarij. Zijn voorgeslacht kwam van de Ulster Scots beweging. Deze emigreerden vooral na de oprichting van Amerika in 1776.

Woodrow was voor rassenscheiding, maar dat was in die nog geen uitzondering. In 1913 voerde Woodrow het Federal Reserve System in. In feite was hier groen licht voor gegeven om de Amerikaanse Dollar Creatie in te voeren en als wereldmunt voor de wereld dat nog voortduurt tot de huidige dag.

Ook in 1912 kwamen in het geheim onder leiding van John Piermont Morgan, de grondlegger van J.P. Morgan, bijéen op zijn privé-eiland Jekyll Island. Een zevental topbankiers reisden daarheen en ook de Rockefeller groep was daarbij. In feite is de bank geen bezit van de Staat, maar privébezit van een aantal grote banken.

In feite was de dekmantel een centrale bank van Amerika, maar is het in feite niet. Ook Europese bankiershuizen Rothschild en Warburg waren vertegenwoordigd. Op kerstavond 1913 werd eigenlijk in haast gestemd en lang niet iedereen kon aanwezig zijn of er was goed zicht op het gebeuren. De FRS of FED tegenwoordig in een gecontroleerde kredietsysteem sinds 1913.

Met de EURO kan je hetzelfde vergelijk van het ontstaan hiervan. Door de grote kredietcrisis sinds 2007 en de slechte begrotingen van tal van zuidelijke landen in er een quasi opkoopsysteem gemaakt door de Europese banken. Het effect van jarenlange negatieve rente zal iedereen nog wel herinneren.

Maar in feite deed de Europese banken precies hetzelfde. Ook het scheppen creatie van de EURO.

WORLD BANK, wereldbank in wording.

Woodrow is 7 generaties verder verbonden met George Washinton.

Samenvattend bereikte Woordrow het volgende of zijn erfenis:

 • Inkomen taks
 • Toch meedoen met de 1e wereldoorlog ondanks belofte afzijdig te houden.
 • Federal Reserve Act.

Quate Woodrow: Sinds ik in de politiek ben gegaan, heb ik vooral de opvattingen van mannen privé toevertrouwd gekregen. Sommige van de grootste mannen in de Verenigde Staten, op het gebied van handel en productie, zijn ergens bang voor.

Ze weten dat er ergens een kracht is die zo georganiseerd is, zo subtiel, zo waakzaam, zo in elkaar grijpend, zo compleet, zo doordringend, dat ze beter niet boven hun adem kunnen spreken als ze er ter veroordeling van spreken.” Dat is een woord voor woord citaat, van iets dat in 1913 The New Freedom heette.

En juist nu komen we bij de oprichting van Volkenbond en we volgen deze lijn in onze niet zo lang geleden geschiedenis. Opgericht in 25 januari 1919.

De VB (volkenbond) had 3 hoofdorganen:

 1. Algemene Vergadering (ieder lid een veto recht)
 2. De Raad (ieder lid een veto recht). Dit had permanente en niet permanente leden.
 3. Permanent Secretariaat (administratie)

Het doel van de Volkenbond was om oorlog te voorkomen.

Daarnaast werd er ook een Permanent Hof van internationale Justitie opgericht in 1920, de voorloper van het internationaal Gerechtshof, zetel te Den Haag. De 2e wereldoorlog gooide wat roet in het eten, maar na de 2e wereldoorlog gingen de instantie verder onder:

 • New York hoofdkantoor en deelhoofdkantoren in Genève, Wenen en Nairobi.
 • De VN is een systeem, dus een VN-systeem:
 • Fondsen.
 • Programma’s
 • Gespecialiseerde agentschappen.
 • Andere entiteiten en lichamen.

VN-systeem

Gaan we wat belangrijke organisaties af die onder het VN-systeem vallen, die zal ontdekken dat dit zoveel is, dat is allesomvattend is en eigenlijk de mens van de wieg tot het graf wil besturen.

In feite is het eerste primaire doel, om een oorlog te voorkomen, zie de Volkenbond, dus eigenlijk losgelaten en er is veel meer onder het systeem gekomen.

Onthoud maar het VN-systeem. En laat de Bijbel nu net spreken in Openbaringen spreken over een tijd dat niemand kan kopen of verkopen, zie Openbaringen 13, dan kan dit niet anders zijn dat dit een systeem is dat door de mensen is bewerkstelligd. En als dan de roep om een wereldleider zo groot is, dan wordt dit naar voren geschoven.

We maken een opsomming van de afkortingen van wat organisaties. Gelieve zelf maar onderzoek te doen waarvoor ze staan. In dit verslag zullen we verder nog verder bekijken zoals de WHO waarvoor ze kunnen staan!

 • UNDP                        – UNICEF                  – IFAD                        – UNESCO
 • UNEP                        – WFP                        – ILO                           – UNDO
 • UNFPA                     – FAO                         – IMO                          – UNWTO
 • UNPF                        – ICAO                       – ITU                           – UPU
 • WHO                          – WMO                       – WORLD BANK

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gespecialiseerde_organisatie_van_de_Verenigde_Naties

Marshallplan = WORLD BANK = IMF = eigenlijk de doorzettende bron daar waar de enige geldcreatie plaatsvindt en dat is in Amerika. Of te wel een voortzetting van wat hier eerder beschreven is.

In 1912 kwamen in het geheim onder leiding van John Piermont Morgan, de grondlegger van J.P. Morgan, bijéen op zijn privé-eiland Jekyll Island. Een zevental topbankiers reisden daarheen en ook de Rockefeller groep was daarbij. In feite is de bank geen bezit van de Staat, maar privébezit van een aantal grote banken.

We hoeven ons niet meer te verwonderen hoe de WHO de leiding nam om Corona uit te roepen tot een grote pandemie. Als dit al niet bewust is gemaakt in een lab in China, dan was het een gewone erg gemene griepvariant met voor vele mensen vervelende gevolgen, maar lang en lang geen enkel getal dat kan spreken om een pandemie te rechtvaardigen.

We zien, althans we zien, er zijn slecht weinig mensen die de patronen ontdekken, is dat andere organisatie die onder het VN-systeem zitten ook in gang werden gezet.

Nog nooit in de geschiedenis is verdere digitalisering zo hard gegaan als tijdens de Corona periode. En in hogere zin was dit ook de bedoeling. Wat overblijft na deze dramatische gevolgen van de versnelling van digitalisering is dat we nog meer vrijheid zijn kwijtgeraakt.

Voor wie nog meer wilt weten over corona, zie de volgende link.

https://spyfromthesky.nl/wereldvisies/__trashed/(opent in een nieuwe tab)

Is er een hogere doel dat het VN-systeem? Is er wellicht een agenda waaraan ze toewerken?

Wie het jaartal 2030 nog niet voorbij hoort en ziet komen en nog extreem vaak in allerlei geledingen, die of die slaapt enorm of die stopt zijn hoofd in het zand.

De mens van de wetteloosheid.

Zegt de Bijbel mogelijk iets over onze tijd, niet alleen juist voor onze tijd, maar die al vanaf het Hof in Eden was begonnen? In het paradijs na de zondeval staat in Genesis 3 het volgende:

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. Kortom, deze vijandschap was al eigenlijk de werken van de wetteloosheid. En satan had grip op de mens.

In 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 3 staat:

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

Er wordt gesproken over “die dag”. En “die dag” is belangrijk, een dag zoals die nooit eerder is geweest en blijkbaar gekoppeld is aan de afval.

Blijkbaar is er afval. Betekent dit dan ook een afwezigheid van mensen, gelovigen die zich nog verzetten tegen de afval en rein willen leven? Als dit zo is, dan is het ontbreken van die gelovigen op een x-tijdstip van belang om de zoon van het verderf zich te kunnen openbaren.

De zoon van het verderf is natuurlijk de satan. Daarover hoeven we niet moeilijk te doen en daarover zijn de meeste het wel eens.

De zoon des verderf is een grote na-aper op het gebied van de religie en wil natuurlijk een eigen rijk, een Wereldregering. Religie is natuurlijk omdat de zoon des verderf zich wil nestelen in de tempel.

Dus een VN-systeem, een Wereldregering en een Wereldkerk. Dat laatste de Wereldkerk zal doorspekt zijn van New-Age gedachten en systemen.

Zowel God als de satan werkt door mensen heen. Een bepaalde groep van mensen, noem het de middelste groep die zijn gekoppeld aan bepaalde geheimzinnige genootschappen. Er zullen best veel mensen erbij zijn die op zich het goed willen, maar omdat ze geen zicht hebben of willen op wat God in de Bijbel te zeggen heeft, werken ze in hogere zin mee aan het systeem.

De verlichters, de illuminate.

Gaan we die groepen wat categoriseren dan kunnen we een indeling hebben van:

 1. De orde der Illuminaten.
 2. De Ronde Tafel Conferentie
 3. De Council on Foreign Relation (CRF)
 4. Religie (New-Age) die over de eerste 3 als een hogere laag fungeren.

Het is eigenlijk de grote samenzwering. Een samenzwering tegen God.

Waarin uit dit streven en waarom wil de zoon des verderf deze macht bereiken via de mensen die hem bewust en niet bewust dienen?

 • Macht over andere menselijke wezens.
 • Mensen toebereiden om de wetteloze aan de macht te helpen.
 • Eigenlijk het Koninkrijk van Jezus voor te zijn, dus sneller te zijn en zijn plaats in gaat nemen. (zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet)

Laten we eens de Bijbel verder laten spreken in 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 5.

5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.

7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;

9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid 2 Kor. 2:15; 4:3in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.

11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.                            

Hoe zijn onze leiders in de wereld te beoordelen. Als ze alles bereikt hebben van geld, zoveel dat dit geen uitdaging meer is en op het gebied van vrouwen elk avontuurtje heeft beleefd?

Er is één ding waaraan ze verslaafd zijn. En dat is macht. Het heersen over anderen. En vele van deze machtige CEO van zeer machtige bedrijven en instellingen die werken al te graag mee aan een systeem. Een wereldsuperstaat is hun drijfsfeer en ze hopen dat ze dan aan de touwtjes mogen trekken in zo een superstaat.

Wat de meeste van zulke machtsleiders niet weten is dat ze in hogere zin meewerken aan de “Wetteloze” zoals Paulus die noemt.

Het illumiaten pad.

Het was kolonel Mandell House die methode neergelegd om hoe dit te bereiken. Let op! Kolonel Mandell House was adviseur van Woodrow Wilson. Te samen zijn ze het fundament voor de Wereldbank in hogere zin (WORLD BANK).

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_M._House

De methode van kolonel Mandell House is: “Schep toestanden die zo verschrikkelijk worden, zowel in eigen land als in het buitenland, dat het afstand doen van persoonlijke vrijheden en nationale soevereiniteit een redelijke prijs zal lijken voor een terugkeer naar rust in het land, en vrede in de wereld”.

Kolonel Mandell House had goed contact met J.P.Morgan!

De onderstaande namen geven een koppeling die ergens aan elkaar verwant zijn in het systeem van het geld.

CFR- J.P. Morgan- FED-Lord Rotschild- David Rockefeller-Edwar House- Woodrow Wilson-Brenton-Woods akkoorden-IMF-Cecil Rhodes (de bedenker en voorloper van CFR?)

Eigenlijk kan je het VN-systeem dat uit de Volkenbond is ontstaan zien al het bereiden van de CFR. Dus om een soort van wereldregering op te bouwen.

Naast het machtige CRF zullen ook de WHO en UNESCO een grote mee gaan spelen.

Cecil Rhodes richtte een geheime genootschap op.

 1. Binnenste cirkel van ingewijden.

1a Round Tabele-group

                                         1aa CFR

                                         2aa kring van 2e rangs leiderschap.

2b Middel is het alziend oog in een driehoek.

Opvolger Rhodes was Lord Alfred Milner. Britse en Amerikaanse groepen. De Amerikaanse groepen werden meer zelfstandig en daaruit komt David Rockefeller.

De vraag kan wellicht gesteld worden waarom op 4 juli 1776 Amerika werd opgericht en uitgeroepen. En 10 jaar later viel de bekendste Europeaan van destijds die bezig was met geheimzinnige genootschappen flink door de mand.

Zijn naam Adam Weishaupt is wellicht betrokken geweest naast de oprichting van de Orde der Illuminaten om ook een flinke vinger in de pap te hebben met het uitroepen van het onafhankelijke Amerika.

De orde van Beieren waar Adam Weishaupt aan het hoofd stond die werd in 1786 ontdekt. Duidelijk is dat deze orde zich bezig hield met het economische.

In feite zien we alle kenmerken op het Amerikaan 1 dollar biljet staan.

Over het algemeen is het patroon erg helder. In de meeste socialistische bewegingen en gedachten kwamen mensen uit voort die zich vooral bezig hielden met de geheimzinnige genootschappen, zo je wilt de orders en overkoepelend genoemd de ‘illuminate’, de verlichten.

Dat wil niet zeggen dat het zo altijd is. Denk aan senior G. H.W. Bush in 1990 de speech van de NWO, de nieuwe wereld orde.

Ruim 11 jaar geleden of zo ontdekte een 13 jarig Amerikaans meisje vat op één na alles presidenten van Amerika vanaf het begin familie van elkaar waren!

In 1933 kwam Hitler aan de macht en werd ook Franklin Roosevelt president. Duitsland en Japan gingen toen uit de Volkenbond. Overigens zat Amerika, hoewel die het initiatief nam van de oprichting van de Volkenbond, zelf ook niet in de deelname.

Dat kan wellicht een camouflage tactiek geweest zijn. De schijn om iets met tegenzin te omarmen. Wie zal het zeggen!

De oorsprong van de relatieve moderne vorm van het geheimenis van de wetteloze zoals de Bijbel dit noemt, is gelegen in Adam Weishaupt. Er werd al in 1798 daarvoor gewaarschuwd in een boek door John Robinson. Een exemplaar van zijn boek ligt ook in de Koninklijke bibliotheek in Den Haag.

Hieronder zijn twee bestanden. Een volledige van het boek en een samenvatting in een wat moderne vorm en daarvandaan het meest opvallende opgetekend.

Als eerste het complete boek in pdf.

En als twee een compact bewerkte bestand.

Wil men in de kern genomen wat voor kwaad er primair zit in het illuminisme, dan is dit tweedracht zaaien, tussen elke gelaagdheden, politiek, familie enz. In feite is de Franse resolutie één grote succes story van de Illuminati destijds.

Niet alleen vanuit de Jezuïeten groep komen mensen naar voor vanuit de voorbereidende opleiding, maar ook vanuit de Jakobijnen.

Napoleon.

Napoleon sloot zich aan bij de Jakobijnen, Een beweging in de Franse Revolutie die zich inzet voor meer sociale gelijkheid en soevereiniteit van het volk. We zien, overigens net als bij Hitler, dat de wereld ernstig verstoord werd het socialisme, of het streven naar zogenaamde sociale gelijkheid.

De Grote Samenzweringen, de grote groep van de Illuminati gebruikten destijds, maar ook nu een systeem van kringen binnen een groep. Eigenlijk kunnen we dit ook gelijk trekken met het VN-systeem.

VN= Verenigde Naties voor de goede orde mocht je dit nog (steeds) niet weten.

1e kring buiten het centrum = Ronde Tafelgroepen en CFR, de Raad voor Buitenlandse betrekkingen (Counsel on Foreign Relations). Dan heb je de buitenste kringen. Die stellen de massa-organisaties voor, die gefinancierd en gesteund worden door ingewijden.

Rechten van de mens.

De rechten van de mens van het VN-systeem, een 30 tal artikelen waarvan artikel 1 luidt:

Artikel 1

 1. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Wat eruit springt dat is het woord “broederschap”. Even tussen door. Hadden de wereldwijde maatregelen van corona geen elementen die in strijd waren met één van de 30 artikelen van de rechten van de mens? Zo ja waarom dan, zo nee waarom dan?

Later in dit schrijven probeer ik daarop een antwoord te geven.

In het Frankrijk van destijds, de tijd dat Napoleon aan de macht kwam, gingen de Jakobijnen door met het aanzetten tot revolutie. https://historiek.net/frankrijk-onthoofdde-40-000-mensen-invoering-mensenrechten/37669/

Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (1789). De Verenigde Staten opgericht 4 juli 1776 zat hier flink achter. Eigenlijk is dit een soort voorloper van het VN-systeem, de rechten van de mens van de 30 artikelen.

Amerika.

Ik hoop dat de lezer langzaam gaat begrijpen waarom Amerika is opgericht, door wie, waarom en waarom de Verenigde Staten achter vele ontwikkelingen zitten. En waarom de illuminate uit Europa zijn gevlucht qua grootste activiteiten toen de plannen van Adam Weisshaupt uitlekte.

Niet voor niets bestaat ‘conspiracy’ in Amerika dat bekend is al veel langer. Complottheorieën zijn daar niet vreemd. Kennedy haalde in enkele toespraken aan over dit thema.

Eigenlijk ook wel bijzonder nu in deze tijd zoveel aandacht is voor complottheorieën dat er zo weinig aandacht is voor de speeches van Kennedy nu bijna 60 jaar na zijn moord.

Een korte fragment vertaald luidt als volgt:

Alleen al het woord ‘geheimhouding’ is weerzinwekkend in een vrije en open samenleving; en wij zijn als volk inherent en historisch gekant tegen geheime genootschappen, tegen geheime eden en tegen geheime procedures”

Er is ook een pdf document waarin je het e.e.a kunt nalezen.

Nog een fragment vertaald.

Want we worden over de hele wereld tegengewerkt door een monolithische en meedogenloze samenzwering die voornamelijk vertrouwt op geheime middelen om zijn invloedssfeer uit te breiden – op infiltratie in plaats van invasie, op subversie in plaats van verkiezingen, op intimidatie in plaats van vrije keuze, op guerrilla’s ’s nachts in plaats van legers overdag. Het is een systeem dat enorme menselijke en materiële middelen heeft gebruikt voor de bouw van een hechte, zeer efficiënte machine die militaire, diplomatieke, inlichtingen-, economische, wetenschappelijke en politieke operaties combineert.

Franse revolutie.

Het is niet ondenkbeeldig dat als gevolg van de Franse revolutie als vroeg het gedachtegoed van het communisme werd ontwikkeld.

François Noël Babeuf, beter bekend onder de naam Gracchus Babeuf (Saint-Quentin (Aisne), 23 november 1760 – Parijs, 27 mei 1797) was een journalist en agitator ten tijde van het Directoire, in de nadagen van de Franse Revolutie. Hij formuleerde in zijn krant Le tribun du peuple communistische theorieën, die tot een maatschappij van gelijken moesten leiden[1] en wilde een proletarische dictatuur vestigen. Friedrich Engels en Karl Marx beschouwden zijn Conjuration des Égaux als de eerste communistische partij.

Dus nog voor Karl Marx en Friedrich Engels was er al sprake van de communistische gedachten. Maar Babeuf die wat mensen liet ombrengen en voor het afschaffen van het geld was in het binnenland werd later zelf gepakt en naar de guillotine geleid.

Hoe dan ook, er was chaos tijdens de Franse revolutie en bewegingen kwamen en gingen, maar zoals gezegd kwam Napoleon boven drijven. Hij kroonde zich zelf tot keizer als het ware een voortzetting van het oude Romeinse keizerrijk.

De werken van de wetteloze is altijd eerst chaos maken en daarna een schijnoplossing. De mensen zullen zelf wel gaan roepen om veranderingen in onrustige tijden. Hij gaf zich zelf de titel de koning van Italië.

Maar de tijd van Napoleon was groot qua invloeden naar een Europa waar zijn Code Civil als het ware ingeburgerd werd. Tot in onze tijd berust bepaalde rechtsorde nog op zijn Code Civil.

De familienaam van Napoleon de Bonaparte of Buonoparte komt oorspronkelijk van een adellijke familie uit Italië. Wederom kunnen we hierin zien de initiatieven van een hersteld Romeinse Rijk.

We kunnen wel de ontwikkeling van Duitsland zien dat ze één werden wel zien als gevolg van de eerdere ontwikkelingen, ook als gevolg tegen de talrijke oorlogen tegen Frankrijk.

Duizend jaar een rijk.

Het Duitse rijk heeft honderden jaren doorgegaan als het Heilige Romeinse Rijk. Bekend is de uitspraak van Hitler over het 1000 jaar gedroomde nazirijk. Dit alles had een religieus tintje, maar niet vanuit de Bijbel.

De torenbouw van Babel van in de oude voortijd ook al een bijna succes van de vorm van de macht van de werken van de wetteloze. Het draait om macht, een gemaakte eenheid en zich eigenlijk wed ijveren met God.

5 Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, 6 en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.

In feite zagen we al in de oer oudheid het streven van eenheid en om samen iets groots op te bouwen. Babel, Nimrod. De mysterie religie van het Babel systeem was geboren. De geweldenaars van die tijd hadden contact en kennis met de gevallen Engelen, de Nephilim.

En de mens werd dus weer verleid en de zonde na de zondvloed nam wederom een dramatische vlucht als rebellie tegen God. Blijkbaar was hun eenheid en de mogelijkheid tot het beschikken van oude kennis, denk aan de gevallen Engelen, een mogelijk gevaar om op te kunnen stijgen naar een dimensie waardoor ze bij de zonen Gods een nieuw contact konen aangaan.

Eigenlijk hetzelfde contact als voor de zondvloed. Met de verwarring van de taal. Het antwoord van God was het volgende.

7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. 8 Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. 9 Daarom gaf men haar de naam Babel;

Er is niet nieuws onze de zon. Europa dat vol zat in de 18 eeuw met vele geheimzinnige groepen in diverse landen werd door het verlies van de papieren van Adam Weisshaupt en dat hun plannen dus openbaar werden, voor een korte tijd even de macht ontnomen.

Veel bleef in Europa achter, maar velen zijn gevlucht naar Amerika. Het uitroepen van de Verenigde staten van Amerika en de Franse revolutie, hadden veel met elkaar te maken.

In feite ging ook wat macht mee van het Romeinse Rijk maar naar Amerika. De symbolieken als de “Adelaar” in Amerika spreekt daaruit voort.

Het lijkt erop dat Amerika in feite een bijzonder constructie leek om het herstelde Europese rijk weer op te bouwen. Het grote Marshall hulp na de oorlog is daar een voorbeeld van.

Geld en middelen voor Hitler.

Opvallend is eigenlijk dat Amerika door de 2e wereld oorlog de supermacht werd en ook een economische grootmacht was. De banden vanuit de financiering en middelen van Amerikaanse en Duitse bedrijven aan Hitler zijn als je “follow the money” volgt best wel eng.

Napoleon zorgde eigenlijk voor achternamen, adressen en een kaarten-registratie-systeem, de eerste basis registratie van burgers in Europa op. Hitler maakte gebruik van dit systeem en ging verder met behulp van IBM en de gemeentelijke basisadministratie om de Joden op te sporen.

Een Nederlander lag ten grondslag aan het maken van paspoorten die bijna niet te vervalsen waren en werd dus ook ingezet voor het nazi tijdperk.

Vandaag de dag leven sinds de 2e wereldoorlog in het VN-systeem net allerlei vertakkingen. Kijk je terug naar de wereldwijde rechte van de mens en de wereldwijde corona maatregelen onder het WHO, die mag zelfstandig beoordelen of dit juist was.

Kortom een WHO, een onderdeel tentakel van de constructie van het VN-systeem, neemt maatregelen die tegen het VN-systeem van de rechten van de mens ingaat!

Kijk eens bij de volgende link:

The 13 most powerful members of ‘Skull and Bones’

https://www.businessinsider.com/most-powerful-members-yale-skull-and-bones-2017-3?international=true&r=US&IR=T

Sommige direct gelinkt aan het CFR!

Babel systeem versus Europese Unie en de Verenigde naties.

Het Babel systeem is : “ze waren één van voornemen voor de torenbouw”, zo is gehele VN-systeem opgericht om een wereldregering te vormen. Het VN-systeem is hoofdzakelijk opgericht door leden van het CFR en door vele communisten.

In feite is het VN-systeem het zogenaamde goede gezicht of dekmantel van de machtige CFR groep.

Wat is de relatie van de Europese Unie ten opzichte van de Verenigde Naties?

Ik heb al eerder aangegeven, dat onder de paraplu van de VN, het VN-systeem, allerlei organisaties vallen. Ook op zich zelf goed uitziende doelen en waar ook echt mensen eerlijk hun steentje proberen bij te dragen, is het in hoger zin een systeem van een ‘doodscultuur’.

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/sustainable-development-goals/eu-and-united-nations-common-goals-sustainable-future_nl

De EU en de Verenigde Naties zijn natuurlijke partners in hun inspanningen om een veiligere en betere wereld voor iedereen na te streven.

Daartoe steunt de EU doeltreffend multilateralisme en een op regels gebaseerde internationale orde met de VN als kern.

Als belangrijk onderhandelingsresultaat van de EU, zijn de SDG’s een nuttig instrument om de waarden en doelstellingen van de EU wereldwijd uit te dragen en een gezamenlijk kader te bieden voor internationale partnerschappen.

Het is daarom in het belang van de EU om op het internationale niveau een leidende rol te spelen in de tenuitvoerlegging van de Agenda 2030 via haar externe optreden.

Waartoe lijkt de VN nu toe te leiden als zichtbare voorlopige eindpunt?

Nu komen we bij agenda 2030 uit. Eigenlijk is 2030 een studie apart waarvan ik hoop dat ik dit bericht nog kan schrijven.

Inmiddels zullen vele mensen gehoord hebben van 2030 en vele zullen schouderophalend reageren.

Ze dronken nog wat en deden een plas en alles bleef zoals het was. Nee, dit ben je zelf. Je wilt en/of kunt niet Het denken dat je doet laat zich leiden door anderen en daarom ben je links georiënteerd.

Je moet zelf kritisch leren denken. Anders denken. De Bijbel zegt zelfs dat je de dingen die van boven zijn moet denken. Het is zelfs een gebod als je goed leest in de Bijbel.

Agenda 2030 is vooral gekoppeld aan het wereldwijde internationale woord “Duurzaamheid”. We kunnen nu wel zeggen dat wereldwijd “Duurzaamheid” vanaf 2016 zijn intrede deed.

Een intrede op alles gebieden. Een betere wereld voor ons na 2030. Een soort van duurzaam paradijs?!

De grote transitie of omvorming van wat er al jaren gaande is.

https://sdgs.un.org/2030agenda

Een passage Engels eruit:

Preamble

This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. It also seeks to strengthen universal peace in larger freedom. We recognise that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development.

All countries and all stakeholders, acting in collaborative partnership, will implement this plan. We are resolved to free the human race from the tyranny of poverty and want and to heal and secure our planet.

We are determined to take the bold and transformative steps which are urgently needed to shift the world onto a sustainable and resilient path.

As we embark on this collective journey, we pledge that no one will be left behind.

The 17 Sustainable Development Goals and 169 targets which we are announcing today demonstrate the scale and ambition of this new universal Agenda.

They seek to build on the Millennium Development Goals and complete what these did not achieve. And They seek to realize the human rights of all and to achieve gender equality and the empowerment of all women and girls.

They are integrated and indivisible and balance the three dimensions of sustainable development: the economic, social and environmental.

Bekijken we de bovenstaande passage en nemen wat vetgedrukt is dan lezen we:

Terwijl we aan deze collectieve reis beginnen, beloven we dat niemand achterblijft.

No one will be left behind. Waar kennen we dit van? Er zijn Bijbelse eindtijd invullingen waar gelovigen denken dat ze opgenomen worden en dat er dus mensen achterblijven in een vreselijke tijd.

Op zich steunt voor wie de Bijbel goed kent deze gedachte en theorie heel goed.

Op de één of andere manier lijkt de wereld bereid te worden tot bijzondere gebeurtenissen. En onze politieke leiders van Nederland en wereldwijd doen mee of ze willen of niet, mee met deze agenda.

Agenda 2030 op 25-09-2015 werd aangenomen kan je hier vinden. Zoek je op het woord vrijheid dan kom je het slechts 1 keer tegen en dan nog in een andere betekenis. Vrijheid staat niet op het programma.

Eigenlijk lijken de doelstellingen nobel. Zo is te lezen dat om tegen 2020 het aantal verkeersdoden wereldwijd te halveren.

Is dit gelukt? We zijn 2020 al voorbij.

Kijken we alleen naar Nederland, dan zien we:

https://swov.nl/nl/factsheet/verkeersdoden-nederland

Niet echt dus. Er is juist weer een stijging. Niet alleen meer activiteit sinds corona meer op de achtergrond is, maar vooral de impact van de fiets, de elektrische fiets eigenlijk zorgt voor meer doden bij ouderen.

Ik ben niet tegen elektrische ondersteuning voor ouderen. Alleen begrenst iedere fiets op de normale rij capaciteiten van de ouderen.

Voorts merk ik dat ouderen overmoedig worden van, zie mij toch, ik passeer gewoon jonge lui. Goed, ik dwaal af. Het gaat om het VN-systeem.

En is de VN en zijn systeem nu zo blij met dit stuk? Ik denk het niet. Ze zullen dit beschouwen als mis- en desinformatie. Maar de lezer is vrij. Maar ben je vrij in je denken?

https://unric.org/nl/vangrails-nodig-tegen-dreiging-van-online-mis-en-desinformatie-en-haatdragende-taal-vn-baas/

12-06-2023.

De wereld moet iets doen aan de “ernstige wereldwijde schade” veroorzaakt door de online verspreiding van haat en leugens, zei VN-Secretaris-Generaal António Guterres bij de lancering van zijn beleidsnota over informatie-integriteit op digitale platformen.

Ongerustheid over de potentiële dreiging van algemene artificiële intelligentie mag de schade niet verdoezelen die nu al wordt aangericht door digitale technologieën via de verspreiding van online haat en mis- en desinformatie, benadrukte de VN-baas.

Digitale platformen hebben veel voordelen opgeleverd, ze ondersteunen gemeenschappen in tijden van crisis, geven een stem aan kwetsbare groepen en mobiliseren wereldwijde bewegingen voor raciale rechtvaardigheid en gendergelijkheid. Ze helpen de VN om mensen over de hele wereld te bereiken om vrede, waardigheid en mensenrechten op een gezonde planeet te garanderen.

Toch worden diezelfde digitale platformen misbruikt om wetenschap te ondermijnen en desinformatie en haat te verspreiden bij miljarden mensen. Hierdoor worden conflicten aangewakkerd, de democratie en mensenrechten uitgehold en de volksgezondheid en klimaatactie ondermijnd.

Die duidelijke en actuele wereldwijde dreiging vereist een gecoördineerde internationale aanpak om de onlinewereld veiliger en inclusiever te maken en tegelijkertijd mensenrechten krachtdadig te beschermen.

Bestaande reacties zijn voor een groot deel achterwege gebleven. Sommige technologiebedrijven hebben veel te weinig gedaan en zijn te laat om te voorkomen dat hun platformen bijdragen aan de verspreiding van geweld en haat. Regeringen namen soms hun toevlucht tot drastische maatregelen zonder wettelijke basis, zoals algemene internetafsluitingen en -bans, wat een inbreuk op de mensenrechten betekent.

De beleidsnota biedt een kader voor een gecoördineerde internationale respons met een gedragscode voor informatie-integriteit op digitale platformen. Daarin staan vangrails of oplossingen om de dreiging in te dammen en tegelijkertijd de vrijheid van meningsuiting en informatie te waarborgen.

In de nota staan de volgende voorstellen voor een gedragscode:
 • Overheden, technologiebedrijven en andere belanghebbenden moeten desinformatie en haatzaaiende uitlatingen voor welk doel dan ook tegenhouden.
 • Overheden moeten een vrij, levensvatbaar, onafhankelijk en pluriform medialandschap garanderen, met krachtige bescherming voor journalisten.
 • Digitale platformen moeten zorgen voor veiligheid en privacy in alle producten, naast een consistente toepassing van beleid en middelen in alle landen en talen.
 • Alle belanghebbenden moeten dringende en onmiddellijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle AI-toepassingen veilig, verantwoord en ethisch zijn en voldoen aan de mensenrechtenverplichtingen.
 • Technologiebedrijven moeten afstand nemen van bedrijfsmodellen die likes en engagement belangrijker vinden dan mensenrechten, privacy en veiligheid.
 • Adverteerders en digitale platformen moeten ervoor zorgen dat er geen advertenties worden geplaatst naast online desinformatie of haatdragende taal, en dat advertenties met desinformatie niet worden gepromoot.
 • Digitale platformen moeten zorgen voor betekenisvolle transparantie en onderzoekers en academici toegang geven tot gegevens, met inachtneming van de privacy van gebruikers.

Dit bericht wordt nog aangevuld, maar voor alsnog wil ik het alvast publiceren. Wordt vervolgd…..

Categorieën: Wereldvisies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *