De twee manden met vijgen een stukje uit de Bijbel. Dit staat in Jeremia 24.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/jeremia/24#2

1 De HEERE liet mij zien, en zie, twee manden met vijgen waren neergezet voor de tempel van de HEERE, nadat Nebukadrezar, de koning van Babel, Jechonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda en de vorsten van Juda, de ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem in ballingschap gevoerd had, en hen naar Babel gebracht had.

2 In de ene mand zaten zeer goede vijgen, zoals de eerste vroege vijgen zijn. In de andere mand zaten zeer slechte vijgen, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten waren.

3 Toen zei de HEERE tegen mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Vijgen. De goede vijgen zijn zeer goed, maar de slechte zeer slecht, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten zijn.

4 Toen kwam het woord van de HEERE tot mij: 5 Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Zoals die goede vijgen, zo zal Ik de ballingen van Juda, die Ik uit deze plaats heb weggestuurd naar het land van de Chaldeeën, kennen ten goede.

6 Ik zal Mijn oog op hen gericht houden ten goede en Ik zal hen naar dit land doen terugkeren. Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet wegrukken.

7 Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben, en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ík zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich tot Mij bekeren met heel hun hart.

8 Maar zoals de slechte vijgen, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten zijn – want zo zegt de HEERE – zo zal Ik Zedekia maken, de koning van Juda, zijn vorsten, het overblijfsel van Jeruzalem, die in dit land zijn overgebleven en die in het land Egypte wonen.

9 Ik zal hen voor alle koninkrijken van de aarde tot een schrikbeeld stellen hoe slecht het kan aflopen, tot smaad en tot een spreekwoord, tot een voorwerp van spot en tot een vloek in alle plaatsen waarheen Ik hen zal verdrijven.

10 Ik zal onder hen zenden het zwaard, de honger en de pest, totdat zij omgekomen zullen zijn uit het land dat Ik hun en hun vaderen heb gegeven.

We zien in Jeremia 24 nu 3 keer het woord kwaliteit optreden.

Er staat in de Bijbel nog ergens het woord “kwaliteit”. Dat is in Jeremia 29.

Jeremia 29 15:19 Hier niet de twee manden met vijgen.

15 Omdat u gezegd hebt: De HEERE heeft ons profeten in Babel doen opstaan,

16 daarom zo zegt de HEERE van de koning die zit op de troon van David, en van heel het volk dat woont in deze stad, uw broeders die niet met u in ballingschap zijn vertrokken,

17 zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga onder hen het zwaard, de honger en de pest zenden. Ik wil hen maken als de afschuwelijke vijgen die niet te eten zijn vanwege hun slechte kwaliteit.

18 Ik zal hen achtervolgen met het zwaard, met de honger en met de pest. Ik zal hen tot een schrikbeeld enz. stellen voor alle koninkrijken van de aarde, tot een vervloeking en tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot smaad onder alle volken waarheen Ik hen verdreven heb,

19 omdat ze naar Mijn woorden niet geluisterd hebben, spreekt de HEERE, toen Ik Mijn dienaren, de profeten, vroeg en laat tot hen heb gezonden. Maar u hebt niet geluisterd, spreekt de HEERE.

En hier zien we 4e keer het woord “kwaliteit” verschijnen. Nu wil het getal van 4 (vier) iets zeggen van compleetheid/ heelheid/ afgerond.

Vier

In heel de bijbel komt dus het woord “kwaliteit” slechts 4 keer voor. En het is ook telkens gekoppeld aan vijgen.

Waar staan vijgen dan voor? De vijgenboom wordt ook wel Israël mee voorgesteld.

Wil je iets meer weten over de bomen die in de Bijbel voorkomen zie deze link.

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/wat-hebben-de-bomen-die-in-de-bijbel-voorkomen-ons-te-zeggen/

In het kort. Degene die in Babel zaten die vielen onder de goede vijgen, die dichter bij huis waren, in Jeruzalem bleven en omgeving, die vielen onder slechte kwaliteit vijgen.

4 Toen kwam het woord van de HEERE tot mij: 5 Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Zoals die goede vijgen, zo zal Ik de ballingen van Juda, die Ik uit deze plaats heb weggestuurd naar het land van de Chaldeeën, kennen ten goede.

Daniël uit Juda bracht ons inzicht in de tijd van het einde.

We weten dat Daniël en zijn vrienden de tijd uiteindelijk goed doorkwamen in het land van de Chaldeeën. Daniël kwam dus uit de stam (koninkrijk) van Juda. En we weten dat we dankzij Daniël ook het zeer profetische boek ‘Daniël’ hebben gekregen.

Eigenlijk kon Juda gewoon de Here in het land der Chaldeeën gewoon dienen onder betrekkelijke rust. Opmerkelijk eigenlijk.

Jezus kwam voort van het huis van David en daardoor ook eigenlijk van Juda.

De hoofdstad van het koninkrijk van Juda is Jeruzalem. En we weten dat Jezus in Jeruzalem terug zal komen.

We zien dat we het hebben over vijgen. In feite een Juda dat in balling was en een rest Juda dat achterbleef onder Zedekia. De twee manden. Goed en slechte vijgen.

In 2 Koningen 24 staat:

Zedekia koning van Juda

18 Zedekia was eenentwintig jaar oud, toen hij koning werd. Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Hamutal, de dochter van Jeremia, uit Libna.

19 Hij deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig alles wat Jojakim gedaan had.

20 Want het gebeurde, vanwege de toorn van de HEERE tegen Jeruzalem en tegen Juda, dat Hij hen verwierp van voor Zijn aangezicht. En Zedekia kwam in opstand tegen de koning van Babel.

De Here God zuiverde Juda, het achtergebleven deel onder Zedekia. Die deed wat slecht was in de ogen van de HEERE.

Het is eigenlijk best vreemd. Babel, de Chaldeeën die voor een groot deel van Juda in ballingschap best goed was, ging een achtergebleven deel van Juda juist in de strijd tegenaan.

De koning Zedekia luisterde niet naar de waarschuwing van Jeremia.

Ik schreef hier eerder over het getal vier.

De Stam van Juda is een van de twaalf stammen van Israël zoals beschreven in de Tenach. Stamvader is Juda, de vierde zoon van Jakob.

Ook hier hebben we weer de aanwijzing van 4 (vier) Vierde zoon. Is dit dan toevallig?

Het symbool van de stam Juda is de leeuw.

En uit de ballingen van Juda, de vijgen uit de twee manden van goede kwaliteit, kwam ook Daniël uit voort. Opmerkelijk hoe de Bijbel aaneensluit en het in de context als één geheel presenteert.

Je moet daarvoor wel wat onderzoek doen, maar het spreekt (haast) profetisch door tot in onze dagen.

Jezus is gekomen om de wet te vervullen. In feite had heel Israël de wet overtreden van Mozes en daardoor was een vervloeking en een eed over Israël uitgesproken.

We weten immers dat dit door Jezus opgeheven is, alleen de gehele uitwerking hebben we volgens mij nog steeds niet beleefd. Nog steeds woedt antisemitisme wereldwijd vandaag de dag heftig.

Dit laatste zeker gezien in het licht van de oorlog van Israël tegen Hamas.

Het grote mysterie.

Het grote mysterie was eigenlijk de genadetijdperk van de heidenen. We zien in Handelingen dat Israël nog steeds niet de kansen greep die er wel voor hun gereed lagen en door Jezus was voorbereidt.

De laatste jaarweek stopte. En die gaat in de tijd van het einde weer lopen. En Daniël, uit Juda mocht dit profetisch zien.

De mand met de goede vijgen, de mand van kwaliteit. Daniël kreeg inzicht over de 70 (jaar) weken die werden bepaald, zie Daniël 9 vanaf vers 20.

Toen Daniël in Daniël 12 zag het einde van de dingen was naast Daniël nog twee andere mannen aanwezig aan beide oevers van de rivier. In het midden de Man in linnen gekleed. We zien hier ook weer het getal opgeteld van vier (4) verschijnen.

Juda sluit het oude testament af en begint ook in het nieuwe testament. Ook in Openbaringen komt het voor.

We zien hier een best emotionele passage staan.

5 En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.

Artikel kan nog aangevuld worden.

Categorieën: Thema Eindtijd

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *