Deze titel hebben de vertalers bij Matheus 24 geplaatst, zie hier.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/matthe%C3%BCs/24

Wat moeten we met deze titel: “De tekenen van het einde van de wereld”. Jezus sprak tegen vermoedelijk al zijn discipelen deze rede uit.

Ook Judas die hem later zou verraden was erbij. Het eigenlijke gebeuren van de eindtijd rede vond al plaats wat verderop in Mattheus 23.

37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn!

Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!

38 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.

39 Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

Het machtscentrum van Jeruzalem, de tempel, het godsdienstig systeem onder de Farizeeën en de schriftgeleerden, was de aanleiding.

Jezus zegt in Mattheus 23 best wel vaak het woordje “wee u”. Het kan mogelijk vertaal worden als “wat jammer nu”.

In ieder geval voorspelt Jezus dat Jeruzalem in een puinhoop wordt achtergelaten.

Ik zal wat verderop in dit artikel geheel Mattheus 24 vermelden. Eerst daaruit wat enkele items.

In Mattheus 24: 14 staat het volgende: “14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen”.

We moeten tegen de achtergrond houden en weten dat Mattheus vooral inzet op het prediken van het Koninkrijk van God. Dit komt heel veel terug.

Jezus zegt op een gegeven moment in Mattheus 10:

5 Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan,

6 maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël.

Zijn prediking bestond vooral om het Evangelie van het Koninkrijk te prediken op dat Israël zich zou bekeren en opdat ze de mogelijkheid hadden gehad om dit te kunnen doen.

Inmiddels weten wij waarom dit niet gebeurde. Paulus legt dit uit dat het geheimenis bekend is geworden en dat de val van Israël het heil voor de heidenen betekent.

Evangelie van het Koninkrijk

Terug naar Mattheus 14:

14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen”.

Hoe moeten we bovenstaande tekst begrijpen in welke context en voor welke tijd en hoe kunnen we dit begrijpen?

Nu is mijn kennis ook beperkt en onvolkomen. Toch wil ik mijn best doen en ik hoop de de Geest behulpzaam is in hetgeen ik hier schrijf. Het is (natuurlijk) niet de bedoeling om iemand te misleiden.

Allereerst kijken we naar van wat er verder komt in de eindtijd rede.

Gruwel van de verwoesting

Mattheus 24:

15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door

de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! –

16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen,

18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen.

19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!

20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat.

21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Overeenkomst Jezus en Daniël over de gruwel van de verwoesting

We lezen een stukje over de grote verdrukking waarvan Jezus ook profeet Daniël aanhaalde.

Dan spreken we over een eindtijd die Jezus aanhaalde, maar die we ook kunnen terugvinden in het boek Daniël.

We kunnen dus concluderen dat we spreken over dezelfde eindtijd. Één van de tekenen van het einde van de wereld dat overeenkomt is dus de “gruwel’ der verwoesting”.

In Daniël 12 staat het volgende opmerkelijke:

4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Het einde van de dingen

De verstandigen zullen het begrijpen in de bestemde tijd

5 En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever van de rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de rivier.

6 De één zei tegen de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen?

7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft:

Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht

8 Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn?

9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.

10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen.

12 Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.

13 Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen

Daniël zegt dat eigenlijk in onze tijd, de tijd van het einde die dingen pas goed begrepen zou kunnen worden. Vanuit deze toename van kennis., kennis die gelovigen door onderzoek ontdekken en beschrijven en opschrijven, dit komt overeen van wat Jezus dus in zijn beroemde eindtijd rede over sprak.

Vanuit deze vergelijking, kunnen we ook het boek Openbaringen beter begrijpen.

Het evangelie van het Koninkrijk was dus bedoeld voor het huis van Israël en Jezus gaf zijn discipelen ook die opdracht:

14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen”

In dit evangelie (de blijde boodschap, evangelie van genade), dat wisten de discipelen toen nog niet, daarin zit niet het lijden en sterven van Jezus en zijn opstanding.

En daarom gebeurde het ook onder dit Evangelie van het Koninkrijk dat er krachten en wonderen geschiedde.

Dit zal straks weer aanwezig zijn. Want de tijd waar Jezus over sprak is eigenlijk voor Israël een nieuw soort geboorte proces. Want vlak daarna begint het 1000 jaar rijk.

Jesaja geeft een blik in dat rijk van 1000 jaar onder heerschappij van Jezus.

En vaak wordt de volgende (zie*) tekst geheel apart behandeld, eigenlijk al voor vele en vele jaren dat dit betrekking zou hebben op de blijde boodschap en wat dit dus duidelijk niet is.

De blijde boodschap van de genade. Dat laatste is dus een andere evangelie.

Onderstaande tekst zal zijn vervulling krijgen, mogelijk wordt dit vervuld door de twee getuigen uit Openbaringen, in de bestemde tijd.

Dat de twee getuigen daarvoor in aanmerking komen lijkt de beste verklaring in de begrijpende en samenhangende context.

Wie zijn de twee getuigen? Kijk eens bij andere Bijbelse artikelen terug, zie hier voor de link.

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/de-twee-getuigen-van-het-boek-openbaringen/

Die bestemde tijd handelt over het Evangelie van het Koninkrijk.

(*) 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen”

En weten we nog dat in Mattheus 23 Jeruzalem voorspelt werd in puin verlaten te worden. Jezus zal in Jeruzalem dit Evangelie van het Koninkrijk tot vervulling doen gaan.

Vers 14, dit Evangelie van het Koninkrijk, heeft niets te maken met de blijde boodschap. Kerken, gemeenten en instanties die vers 14 anders apart gebruiken zonder de duidelijke context, die maken denk ik een fout.

Wat mogelijk vooraf gaat en ik denk dat we dit zo moeten zien, is wat wij zouden kunnen waarnemen.

De mogelijke tekenen vooraf aan het Evangelie van het Koninkrijk

Mattheus 24: 4 t/m 13

4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.

10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.

11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.

12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

In vers 7 van bovenstaande passage zien we staan:

hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaats

Nu zegt het Grieks dat in de vertaling het woord “seismos” wordt gebruikt.

De verbuigingen van seismos kunnen zijn:

 • een beving, een commotie
 • een storm
 • een aardbeving

Kijken we naar diverse overstromingen van de laatste tijd, dan zijn het stormen optredend in de zomer. Het zijn geen verschijnselen die meer in de herfst winter eerder zouden kunnen voorkomen.

Kijken we naar de storm Daniël in Libië, dan gaat dit buiten je voorstellingsvermogen.

De (groene) christenen gaan mee in de wereldopinie dat dit komt door een oorzakelijk verband met de klimaatopwarming.

Slapen we soms als christenen of heeft het te maken in de tijd en waarschuwingen waarin we leven. De tekenen die Jezus in Matheus 24 gaf. Op zijn Grieks de “seismos”.

We hoeven alleen maar naar de aardbevingen te kijken in Turkije, Syrië en Marokko. Wat een ellende, ravage, chaos en verwoesting.

Kijken we naar deze zomer, dan is het een zomer vol tegenstellingen. Als of we heen en weer worden geschut door het weer. Warmte, bosbranden in diverse landen en ook overstromingen door enorme buiten (storm).

De volgende link beveel ik niet aan vanwege eentonige klimaat opwarming link, maar omdat er van dit artikel een beetje wanhoop uit voortkomt.

https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2488819-de-zomer-van-2023-zoveel-contrast-in-een-zomer-is-heel-bijzonder

Bijzonder waren de enorme hagelstenen in Italië en in het Zwarte Woud. Dat laatste was bijzonder omdat het de dagen daarvoor gewoon niet warm was.

hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaats

Kijken we naar de hongersnoden, dan is dit ook alleen maar toegenomen de laatste 4 jaar. Helaas speelt in onze moderne eeuw ook politiek mee.

https://www.wur.nl/nl/nieuws/geschiedenis-van-hongersnood-leert-ons-veel-over-de-toekomst.htm

Weten we nog 1985 of zo. Een wereldwijde actie ondersteunt door vele popgroepen opgeluisterd.

Het thema toen was: “Nooit meer honger in Afrika”. Life Aid was deze actie. Schrijnend is dat niet al het geld naar de hongersnood was gegaan, maar ook in handen van rebellen kwam.

In de tekst vooraf aan de hongersnoden zien we dat volk tegen volk opstaat. Nemen we Afrika, dan is dit bijna overal gaande!

Ben je wakker? Ben ik wakker? Zijn we als gelovigen wakker?

De tekenen nemen toe. Ook in de uitwerkingen van deze tekenen zien we dit toenemen.

Bosbranden Chili februari 2023

11 september 2023 storm Daniël in Libië waardoor een dam doorbrak.

Wat zo opvalt aan deze verschijnselen is dat best aardig wat landen na immense warmte en droogte later getroffen werden door watervloed.

Alsof de volkeren al heen en weer geschut gaan worden.

De grote hitte in Griekenland en gevaarlijke bosbranden en later door water overvallen.

https://www.abc.net.au/news/2023-09-07/brazil-greece-turkey-us-battle-climate-related-disasters/102825092

We krijgen uitleg van de mainstream media dat alles door de klimaatverandering komt. En het is alsof de mens het weer en klimaat kan maken.

Is dat zo? Speelt er niet meer zoals de Bijbel laat zien?

Kijk ook een eventueel bij andere Bijbelse visies.

 • Als de Wet, de profeten en Jezus te samenkomen.
 • Wat is Pinksteren?
 • Hemelvaartsdag.
 • De heerlijkheid van de Heere
 • Opwekking Lazarus, inleiding om Jezus te doden?
 • Zijn drones de sprinkhanen van Openbaringen 9?
 • Wat hebben de bomen die in de Bijbel voorkomen ons te zeggen?
 • Hoe lang lag Jezus in het graf?
 • De 7 schalen die in Openbaringen voorkomen
 • De Karmel- Is de som 512 toeval?

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/als-de-wet-de-profeten-en-jezus-te-samenkomen/

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/als-de-wet-de-profeten-en-jezus-te-samenkomen/

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/hemelvaartsdag/

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/de-heerlijkheid-van-de-heere/

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/opwekking-lazarus-inleiding-om-jezus-te-doden/

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/zijn-drones-de-sprinkhanen-van-openbaringen-9/

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/wat-hebben-de-bomen-die-in-de-bijbel-voorkomen-ons-te-zeggen/

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/hoe-lang-lag-jezus-in-het-graf/

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/de-7-schalen-die-in-openbaringen-voorkomen/

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/de-karmel-is-de-som-512-toeval/

Categorieën: Thema Eindtijd

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *