We gaan zoeken en vergelijken naar de 7 schalen die in Openbaringen voorkomen om te zien of er ook in het oude testament enig vergelijk mogelijk is en wat wilt dit dan eventueel ons zeggen.

Voorafgaande aan de 10e plaag die Egypte te verwerken kreeg, moesten de Israëlieten een bosje hysop nemen en in een schaal dopen dat vol zat met bloed zo is te lezen in Exodus 12:22.

En het bloed van de schaal werd aangebracht op de bovendorpel en op beide deurposten. Bovendien moesten ze thuis blijven en niemand de deur uitgaan tot de volgende morgen.

Deze actie moest nauwgezet opgevolgd worden.

God zorgde eerst voor het veiligstellen van de Israëlieten en toen de 10e plaag zich voltrokken had, toen moesten ze eigenlijk op dezelfde dag vertrekken.

Alleen Mozes Aäron mochten blijkbaar in dezelfde nacht nog naar de koning gaan. Want de Farao riep ze nog in de nacht!

Dit moet dan toch haast zo zijn dat Mozes en Aäron een bijzondere bescherming hadden gekregen van God.

De schaal dat vol met bloed zat was de beslissende plaag. Het had niet zo hoeven te gaan als de Faro telkens zijn hart niet had verhard.

Even tussendoor. Voor het gebruik van zoeken en vergelijk gebruik ik de volgende link om te zoeken.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-zoeken

Het ontlopen van de schaal van oordeel.

In dit geval functioneert de schaal volgens mij als enige keer in het oude testament als oordeel. Het oordeel was dat je het oordeel niet hoefde mee te maken als het bewijs van het bloed op de bovendorpel aan beide deurposten was aangebracht.

Het gebeuren in de voorbereidingen van Pascha, van wat wel moest en niet mocht,  daarin lijken vele dingen op het optreden van Jezus en ook zijn sterven.

Hieronder zie je een link voor wat vergelijkingen.

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/53535-pesachlam-paaslam-toont-gods-verlossing-door-jezus-christus.html

Verder zien we in het oude testament nog een schaal als teken en ook een schaal waardoor het water gezond werd. Gideon en Elisa.

De schaal als teken.

De schaal als teken lezen we in Richteren 6.

33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.

34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.

35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.

36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt,

37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.

38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.

39 En Gideon zei tegen God: Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.

40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.

De schaal met zout.

Het water dat gezond werd:

Het water van Jericho gezond gemaakt 19 De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: Zie toch, de ligging van deze stad is goed, zoals mijn heer ziet; maar het water is slecht, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt.

20 En hij zei: Breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En zij brachten die bij hem. 21Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron, wierp het zout daarin en zei: Zo zegt de HEERE: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood of misgeboorte meer door komen.

22 Zo werd dat water gezond, tot op deze dag, overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had.

Samenvattend.

-Beschermen oordeel. Bloed aan de deurposten.

– Schaal als teken als er water uit de vacht kwam, maar ook de droogte van de wacht.

– (nieuwe schaal) met zout en daardoor gezond water bij de waterbron.

De schalen die in Openbaringen genoemd worden.

Pas in het nieuwe testament komen we de 7 schalen van oordelen weer tegen. Vanaf Openbaringen 16 kunnen we dit lezen. Het zijn de zeven engelen die hun schalen uitgieten.

Het valt helaas niet te ontkennen dat deze tijd een verschrikkelijke periode is.

Men denkt dat hier wordt gesproken over de grote verdrukking. Bepaalde plagen van de schalen lijken op de plagen die de Farao van Egypte en zijn volk te verwerken kreeg. De Israëlieten die bleven vrij van de plagen.

1e kwaadaardige zweren bij mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

 Ik denk dat als je eenmaal het merkteken hebt in deze periode en situatie, dat je je leven tot op heden had willen sparen, immers je hebt niet alleen het merkteken, maar je hebt zijn beeld ook al aanbeden.

Dit lijkt een groep mensen te zijn, die niet meer eerder het laatste redmiddel genomen hadden en zich alsnog bekeerden door niet het beeld te aanbidden en het merkteken daardoor konden ontlopen.

De opstanding van de doden.

Hoewel hun lichaam gedood zou worden, was hun ziel alsnog gered. 1 Korinthe 15 staat er ergens:

Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Dit zal ook volgens mij gebeuren bij de mensen die zich alsnog hebben bekeerd nadat eerder de wegrukking van de ware gelovige wereldwijd al geschied was.

2e zee werd bloed. Elk leven wezen in de zee stierf.

3e rivieren en waterbronnen werd bloed.

4e zon wordt zo verzengend heet met vuur.

5e troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn.

6e de Eufraat droogde op; koningen uit de richting waar de zon opgaat.

7e over de lucht. Vanaf de troon, die zei: Het is geschied.

De vier dieren.

De 7 schalen werd aangereikt door één van de vier dieren. Welk dier dat was, dat staat er niet bij. Openbaringen 15:7

En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid.

Sommige vermoeden het derde dier, gelijk als van een mens. Zie ook Openbaringen 4 en 5 voor die vier dieren.

Openbaringen 4:

En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend.

We zien ook dat best wel wat plagen, de eerste drie, overeenkomsten hadden met de plagen van Egypte.

Voor wie geïnteresseerd is naar wie mogelijk de twee getuigen kunnen zijn, die kan hier kijken: https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/de-twee-getuigen-van-het-boek-openbaringen/(opent in een nieuwe tab)

Is er een indicatie hoe en hoelang het duurt dat die schalen uitgegoten worden? Dus zit er ruimte tussen in dagen, weken, maanden of zoiets?

Te lezen valt in Openbaringen: 16:1

En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: Ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde.

En nadat de eerste Engel ging, gingen daarna ook de andere Engelen. Lezen we dit goed, dan wordt er gesproken dat de schalen nagenoeg in een korte tijd uitgegoten worden (giet de schalen).

Wat wij niet zien is dat er nog gelovigen iets moeten doen. Die zijn er volgens mij eenvoudig niet meer. Die zijn weg. De gelovigen wereldwijd komen naar mijn beste visie en mening niet meer voor in Openbaringen 4 en verder!

Nemen we nu even de 6e schaal.

Het droogvallen van de Eufraat.

“de Eufraat droogde op; koningen uit de richting waar de zon opgaat”.

Zal dit onder het ‘mom’ van volgens vele de ‘klimaathysterie”, dan het gevolg zijn dat het lijkt alsof we nu alvast een voorafkondiging krijgt dat momenteel het waterpeil ook al bijzonder laag is of zien we al de voorbereidingen van een Goddelijk ingrijpen?

De 7 schalen die in Openbaringen voorkomen.

Is er dan iets dat tegenover de schalen staat? Iets dat hoop kan geven? Naar mijn idee wel. Dat is volgens mij de beker die Jezus van de Vader moest drinken. Jezus vroeg aan de Vader of de beker aan hem voorbij kon gaan, maar niet zijn wil, maar wat de Vader wilt was bepalend.

In het avondmaal mogen wij ook drinken van de drinkbeker en eten van het brood. De Geest, het water en het bloed getuige hier op aarde.

En wij doen het avondmaal telkens herdenken totdat hij komt. In de beker zaten alle oordelen van de gramschap schalen. Profetisch staat ook in Jeremia 25  vanaf vers 15 dit benoemd. God heeft alles gedaan in zijn Zoon om ons te willen trekken.

Ons eeuwige heil ligt in het feit of we gaarne Jezus willen aannemen en willen geloven dat hij voor onze zonden moest sterven, maar dat hij ook is opgestaan. En kan je dit nog op dit moment niet geloven, dan is het eerste dat je het zou willen.

Het volgende is dan God, kom mijn ongeloof tegemoet.

Zelf voor gelovigen die al tientallen jaren op weg zijn met de Here God en Jezus kennen, dan blijft er, als het goed is, zo een ontzagwekkende verwondering voor Jezus over, dat zijn niet te beschrijven lijden ons als heidenen ten deel is gevallen.

En elke dag mogen we vanuit zijn genade leven.

Categorieën: Thema Eindtijd

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *