Wat hebben de bomen die in de Bijbel voorkomen ons te zeggen?

Aangemaakt 23-07-2020   Versie 230113

Richteren 9

7 Toen zij dit Jotham verteld hadden, ging hij op de top van de berg Gerizim staan, en hij verhief zijn stem en riep en zei tegen hen: Luister naar mij, burgers van Sichem! Dan zal God naar u luisteren.

8 Eens gingen de bomen op weg om een koning over zich te zalven. Ze zeiden tegen de olijfboom: Wees koning over ons!

9 Maar de olijfboom zei tegen hen: Zou ik mijn olie, die God en de mensen in mij prijzen, en zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven?

10 Toen zeiden de bomen tegen de vijgenboom: Komt u, wees koning over ons!

11 Maar de vijgenboom zei tegen hen: Zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht opgeven, en zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven?

12 Toen zeiden de bomen tegen de wijnstok: Komt u, wees koning over ons!

13 Maar de wijnstok zei tegen hen: Zou ik mijn nieuwe wijn opgeven, die God en mensen vrolijk maakt, en zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven?

14 Ten slotte zeiden al de bomen tegen de doornstruik: Kom, weest u koning over ons!

15 En de doornstruik zei tegen de bomen: Als u mij naar waarheid tot koning over u zalft, kom dan en neem de toevlucht in mijn schaduw. Maar zo niet, laat er dan vuur uitgaan van de doornstruik, dat de ceders van de Libanon zal verteren.

Bovenstaande passage wordt gezien als één van de bekendste fabels, althans dit wordt door diverse bronnen gepubliceerd. Richteren= Rechteren. Er waren 12 rechters. Een land dat bestuurd werd door rechters die de recht uitvoerden en het volk dus daarmee richten.

De roep om een koning door het volk was wel duidelijk aan God. En ja, God luisterde zelfs naar het volk en gaf inderdaad een koning aan het volk.

Koning zijn en macht uitvoeren wordt pas recht gedaan als de koning het volk dient. Het misbruiken van de macht lag echter veelal op de loer, ook in die Richteren periode. Misbruik van macht.

De bomen lieten de keuze om koning te worden aan zich voorbij gaan. Opvallend is dat er een doornstruik erbij wordt gehaald. De voorwaarde van de doornstruik is “naar waarheid”.

De doornenstruik doet natuurlijk denken aan Jezus de Koning van de Joden die in zijn lijdensweg een doornenkroon kreeg.

Een oude vijgenboom

De zondeval en de vijgenboom.

In de zondeval is het beeld van doornen eigenlijk dus de vloek die over de aarde kwam.

En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; 18 dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten.

De Bijbel vertelt dat Jezus de vloek op zich heeft genomen. Onze zondeval en zonde, daarop rust dus een vloek. Die kan alleen ongedaan worden door het offer van Jezus. Daarom deden de Romeinse soldaten juist datgene dat zo goed symboliseert met de vloek van de zonde die dus geplaatst werd op Jezus hoofd. En dit kostte geen moeit voor de Romeinse soldaten om die dorens te vinden.

Een oude olijfboom
  • De vijgenboom staat voor het land van Israël (teken voor de gelovigen als dit land er weer zal zijn en zal uitlopen), voor het volk van Israël.
  • De olijfboom staat voor Israël.
  • De wijnstok staat voor het beeld van de gelovigen. Jezus is de ware Wijnstok. God de Vader is de Wijngaardenier. Dit beeld staat voor de gemeente van Christus. Immers door Israël opgelegde blindheid is het heil naar de heidenen gegaan. Het heil van het blijde evangelie, dus de blijde boodschap. Natuurlijk had de wijnstok ook met Israël te maken.

Hoewel de wijnstok ook oorspronkelijk voor Israël was bedoeld en aangeboden, waren het slecht een handjevol uit het volk dat Jezus wel volgde. En later op de Pinksterdag werden er 3000 aan toegevoegd.

Maar na Pinksteren bleek steeds meer dat de heidenen betrokken zouden worden in het heilsplan van God.

Er is al gauw 144 keer sprake van bomen in de Bijbel. Toeval? Die 144 doen je een beetje denken aan de 144.000 uit Openbaringen. Als je al de boomsoorten aanhaalt en hun hout dan kom je op honderden keren uit.

Wij weten bijna allemaal wel, gelovig of niet gelovig van de boom uit het paradijs waarvan Adam en Eva niet van mochten eten.

Genesis 2

16 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

Die boom van kennis van goed en kwaad is een speciale boom. Die wordt dus al vroeg genoemd in de Bijbel.

Als de olijfboom en de vijgenboom min of meer voor Israël staan. Is er dan een verschil en zo ja, waarom, waartoe dan wel?

De olijfboom wordt het eerst genoemd. De olijfboom zou je kunnen zeggen speelt na de boom van kennis van goed en kwaad een eerst volgende belangrijke rol. Als Noach de duif die uitgezet was en terugkwam met een olijfblad, dat betekende het einde van de zondvloed. En eigenlijk ging God met zijn schepping opnieuw beginnen.

Opvallend is dat de vijgenboom eigenlijk pas laat in de Bijbel voorkwam. Eigenlijk toen ze zochten naar een richter (rechter) of eigenlijk al een koning. In het boek richteren komt het voor het eerst voor.

Het is niet ondenkbeeldig dat de vijgenboom gaat in relatie van het volk Israël en zijn Koning. In 1 Koningen 4:25 staat: En Juda en Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berseba, al de dagen van Salomo.

We zien dat het huis van Juda en het huis van Israël onder koning Salomo genoemd worden. Na de scheuring van het rijk na Salomo komen nog een paar teksten in de Bijbel voor met de vijgenboom, ook vaak samen met de wijnstok genoemd die niet altijd positief was. Alleen nog toekomstige profetie zoals in Micha staat komt het positief over. Micha 4:

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. 4 Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen.

Ook Jezus heeft wat uitspraken over de vijgenboom gedaan. Een erg bekende passage uit Mattheus 24 is: 32 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. 33 Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

Lucas vermeldt nog “en alle bomen”. Of te wel de andere landen rondom Israël of nog verder?!

In 1948 is Israël weer gaan bloeien. De vijgenboom is weer gaan uitlopen en gaat bloeien. Er valt wat voor te zeggen dat de wijnstok en de vijgenboom wel staan voor het huis van Juda en het huis van Israël zoals onder koning Salomo. Wil dit zeggen die passage van Jezus, dat dit nog niet over geheel Israël gaat?

En dit geslacht dat is het geslacht dat ziet dat Israël sinds 1948 ten tonele is verschenen.

Jezus sprak niet over de oogst van de vijgen of de kwaliteit ervan, nee alleen over het dat de vijgenboom gaat uitlopen (bloeien).

Ook in het boek Openbaringen komen de olijfboom, vijgenboom en de wijnstok weer terug! Alleen nu komen ze voor al eigenlijk over de komende oordelen over de aarde.

En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.15 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen.

Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan. 5 En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden.

En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. 19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van Openb. 19:15 de toorn van God. 20 En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën14:20 stadiën – Eén stadie bedraagt ongeveer 185 meter. ver.

Eigenlijk zien we in Openbaringen de vijgenboom, de olijfboom en de wijnstok terugkomen in een oordelend optreden. Voor de gelovigen is de vijgenboom, zie Mattheus 24 een teken dat in een bepaalde tijd Israël weer als natie zal bestaan en gaat uitlopen. Dat moet haast wel onze generatie zijn.

In Genesis stond de boom des levens in het paradijs. Ook de boom van kennis van goed en kwaad. De mens mocht dus wel oorspronkelijk eten van de boom des levens. Na de zondeval mocht dit niet meer!

De mens is geworden als één van Ons! De mens kreeg als straf dat die weer tot het stof zou terugkeren. In Openbaringen komt de boom des levens voor. Het wordt drie keer genoemd. De eerste keer om de mens op te roepen terug te keren naar zijn eerste liefde. De tweede keer dat elke maand er vruchten zijn en de bladeren zijn voor de genezing van de heidenvolken. De derde keer in combinatie opdat we door de poorten de stad mogen binnengaan.

De gelovige krijgt geen nieuw in de zin van een ander nieuw leven, nee, de gelovige moet in Jezus blijven, in zijn eerste liefde. Jezus is degene die het eeuwige leven geeft. Hijzelf heeft overwonnen en daarom kunnen wij overwinnen. We ontvangen eigenlijk datgene dat we zijn kwijtgeraakt in het paradijs en dat is het eeuwige leven van God. We mogen eten van de boom des levens.

Onderstaande link nog wat meer achtergronden over de bomen die in de Bijbel voorkomen.

https://www.tjerkmiedema.nl/artikelen_hout/Bomen%20en%20toegepast%20Hout%20in%20de%20Bijbel.pdf

Categorieën: Bijbelse visies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *