Vreemder zou je toch niet kunnen beginnen met wat als 400 jaar en 30 jaar, toch?

En ja, ik wil er wel eens een onderzoekje aan wagen, vanuit Bijbels perspectief. En hebben die jaren alleen een betekenis vanuit het verleden, vanuit de Bijbel of bestaat zoiets ook nadat de Bijbel tot stand was gekomen?

God sloot een verbond met Abram. In Genesis 15:13 staat.

13 Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken. 14 Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken.

We zien hier al geprofeteerd aan Abram tijdens de verbondsluiting van wat er gaat gebeuren. We komen hier de 400 jaar tegen.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/12#40

We kennen bijna allemaal wel het verhaal van Mozes. Mozes die 40 jaar lang een prins van Egypte was, die werd 40 jaar in eenvoud voorbereid.

Mozes kreeg de opdracht van God om zijn volk te bevrijden van de juk van slavernij. En na de bekende plagen gebeurde het uiteindelijk na de 10e plaag dat Farao Mozes toeliet om met zijn volk te vertrekken.

Exodus 12 lezen we:

21 Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: Kies uit, en neem voor uzelf kleinvee voor uw gezinnen, en slacht het paaslam.

22 Neem dan een bosje hysop en doop het in het bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed dat in de schaal is, op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uit gaan, tot de volgende morgen.

23 Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.

En zo werkt dit ook vandaag de dag door. Gos zal voorbij gaan als Hij het bloed zal zien. Welk bloed in deze genadetijdperk? Het bloed van Jezus.

Mensen die zich omdraaien, zich veranderen van de weg die ze bewandelen, bekeren die kunnen de genadegift aannemen van het leiden en sterven van Jezus en van zijn opstanding. Jezus vereenzelvigen met je zelf. Hem aannemen betekent verlossing voor je.

We lezen even later in Exodus ” Wat als 400 jaar en 30 jaar”, of te wel 430 jaar.

40 De verblijfsduur van de Israëlieten, de tijd dat zij in Egypte gewoond hadden, was vierhonderddertig jaar. 41 En het gebeurde na verloop van vierhonderddertig jaar, op deze zelfde dag gebeurde het: alle legers van de HEERE zijn uit het land Egypte vertrokken.

42 Een nacht van waken was dit voor de HEERE om hen uit het land Egypte te leiden. Daarom is dit een nacht ter ere van de HEERE: een waken voor alle Israëlieten, al hun generaties door.

Ongerechtigheid van de Amorieten

Waarom liet God het volk 400 jaar lang wachten?

We lezen in Genesis 15 het volgende:

16 De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol.

Zien we wat parallellen? Jezus eerste bruidsopname zal vermoedelijk ook pas gebeuren wanneer de genadetijdperk in onze bedeling voorbij is.

Blijkbaar worden we vanuit de Bijbel goed geïnformeerd over en wanneer iets gaat gebeuren. Denk ook aan wat in Daniël daarover staat.

Zie deze link, voor de tijd van het einde.

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/de-tijd-van-het-einde/(opent in een nieuwe tab)

In Handelingen 13 staat onder andere:

17 De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen zij vreemdelingen waren in het land Egypte, en Hij heeft hen met een machtige arm daaruit geleid.

18 En Hij heeft gedurende de tijd van ongeveer veertig jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn.

19 En nadat Hij in het land Kanaän zeven volken uitgeroeid had, verdeelde Hij hun land onder hen door het lot.

20 En daarna gaf Hij hun ongeveer vierhonderdvijftig jaar richters, tot aan de profeet Samuel.

We zien hier ook weer een periode van 400 jaar. Nu 450 jaar. Mogelijk gerekend vanaf een bepaald persoon die de overgang bepaalde en meegerekend werd.

Het land Kanaän woonden 7 volken die eigenlijk met allerlei oer leringen 100% tegen Gods bedoelingen gingen. Het land was ook het land van God.

In Daniël 9 lezen over de 70 jaarwegen, de 62 jaarweken en 7 jaarweken. Blijkbaar missen we nog een jaarweek, een profetie met meerdere lagen van de toekomst. Die laatste jaarweek doet ons aan Openbaringen denken.

De intertestamentaire periode.

De intertestamentaire periode. Dat is de periode tussen het oude testament en het nieuwe testament.

De meeste onderzoekers gaan uit dat dit ook 400 jaar heeft geduurd. Wederom zien we deze periode. Alleen het is een periode die qua periode niet zo benoemd staat. En toch was het een afsluiting van iets, iets heel belangrijks.

De laatste profeet van het oude testament was Maleachi. En tussen de laatste profeet en de profeet van het nieuwe testament was 400 jaar.

Maar was die periode van 400 jaar niet vooraf min of meer gezegd en gekaderd?

Dan komen we weer terug op een sleutelboek dat heel, heel veel verklaard. Dat is het boek Daniël.

Malechi 4.

4 Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen.

5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.

6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

De periode van 400 jaar en 30 jaar was dat Mozes optrad toen hij zijn volk bevrijdde uit het land Egypte. En in één van de laatste verzen van het oude testament dat we kunnen lezen dat Mozes wederom wordt aangehaald.

Waarom? Zou die periode van 400 jaar wederom opgesloten liggen? Want de echt bevrijding van Jezus was ons te redden van de eeuwige dood, dit is de 2e dood, voor altijd afgesneden van God. Immers God is een God van de levenden!

Wat als 400 en 30 jaar. Tussen Maleachi de laatste profeet en Johannes de Doper was 400 jaar. Maar ook de periode van Jezus dus!

De laatste plaag onder Mozes was dat de eerst geborene werden getroffen in de 10e plaag. En nu dat er weer de tijd rijp voor was en Jezus was geboren, was er ook een kindermoord. De locatie was wat beperkte en was in Bethlehem.

Kinderen tot en met 2 jaar werden gedood door Herodes.

Jezus bediening begon met zijn leeftijd van 30 jaar.

Hier komen we de 30 jaar tegen. Het begin van iets dat ook iets afsloot. Jezus kwam om de Wet en de Profeten te vervullen.

In Daniël 2 vanaf vers 36 kunnen we de verklaring mogelijk vinden in die 400 jaar tussen het oude en nieuwe testament in de uitleg van de droom van Daniël aan Nebukadnezar.

36 Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen: 37 U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. (Babel Assyrië)

38 Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd.

39 Na u zal een ander koninkrijk opkomen (Griekenland), lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde.

40 En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. (Romeinse rijk).

41 Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem.

42 En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos.

43 Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

45 Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.

Israël was en deels terug, ze mochten teruggaan naar Israël ook om hun tempel te bouwen, maar er bleven ook Joden wonen in het grote Assyrische rijk. Daarna kwam Griekenland onder Alexander de Grote aan de macht. En tenslotte het Romeinse Rijk.

Dat laatste Rijk speelde zich af al voor Jezus geboorte, tijdens Jezus geboorte en na Jezus geboorte.

De laatste jaarweek had in dat Romeinse Rijk in vervulling kunnen gaan, maar we lezen in Handelingen dat ook Israël nog steeds afstand namen van Jezus voor de grote meerderheid. Die laatste jaarweek krijgt zijn vervulling in de tijd van het einde.

Het ligt voor de hand dat die laatste jaarweek wederom in een setting à la Romeinse Rijk zal plaatsvinden.

In de tijd tussen het oude en nieuwe testament ontstonden wel andere boeken die leerzaam zijn om te lezen en om te begrijpen van wat er gebeurde. Ook de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus heeft het één en ander opgeschreven.

https://www.rd.nl/artikel/476288-ds-moerkerken-belicht-de-vier-eeuwen-tussen-maleachi-en-mattheus

Jezus profeteerde dat geen steen op de andere zou zijn. Jeruzalem werd vernietigd. Het Joodse volk werd om hun blindheid, zodat het heil tot de heidenen kon komen, niet mee gekoppeld aan bepaalde voorzegde perioden.

Totdat het Joodse volk zal zeggen

Het is best schrijnend voor het volk van God, Israël dat als bestemming heeft om tot een zegen te zijn voor de wereld, dat ze na 400 jaar de eerlijke mogelijkheid kreeg om de 70 jaarweken te volmaken en te vervullen, maar niet verder kwamen van de 69 jaarweken.

En er waren helemaal geen periodes meer van 400 en 30 jaar daarna. Alleen het kader dat Daniël 12 heeft geschreven. Daarin kunnen wij wat lezen over de 70e jaarweek. En die moet dus nog komen.

De voorwaarden dat Israël weer in eigen land wonen zijn er. Maar ook alle Joden zullen terug moeten keren om die 70 jaarweek in werking te laten treden. Mogelijk zijn er totaal 4 voorwaarden die er aan gekoppeld kunnen zijn.

De 70ste jaarweek (Dan. 9:24-27; de Grote Verdrukking) zal zeven jaar duren. Aan het einde daarvan komt Jezus Christus, de Messias, terug op de Olijfberg (Zach. 14:4).

We weten niet wanneer die definitief in zal gaan, al lijken er wel aanwijzingen te zijn om hier onderzoek naar te doen. Daniël is onder andere een sleutelboek hierin.

En daarna tot in onze tijd door alle eeuwen heen met veel pijn en moeite en vervolging eindelijk gekomen zijn in hun eigen land.

Maar Israël zal nog steeds de tijd van Mozes goed moeten afsluiten. Jesaja 11 profeteert dit. Dit valt te samen met de 70 e jaarweek.

Jesaja 11 vers 11 en 12

11 En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee.

12 Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.

Maar totdat het volk zal zeggen: “39 Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!” Dit is in Mattheus te vinden.

In Zacharia 13: 9

9 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren.

Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

Voorafgaande aan de grote verdrukking voor Israël treden de twee getuigen op. Ik denk dat Mozes één van de twee getuigen is. Mozes mocht het land niet in na 40 jaar rond te zijn gezworven in de woestijn.

Hij mocht wel een blik wenden in het land Kanaän. De periode van Mozes, de eis van de wet wordt eindelijk ingelost door de erkenning van het volk door het aanroepen van de naam van de Here.

De Here laat zich verhoren en ze zullen zien we ze doorstoken hebben. Een massale bekering van het volk naar Jezus.

Naast Mozes denk ik dat Elia de andere getuige is van Openbaringen 11.

Bekijk ook eens andere Bijbelse artikelen op deze site. Ze hebben ook onderling raakvlakken.

Categorieën: Bijbelse visies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *