Dit bericht over volharding is vooral gericht op gelovigen die moeite hebben om het vol te houden in het geloof, die lichamelijke ongemakken hebben of die in hun denken in de knoop zitten door welke omstandigheden dit laatste ook is ontstaan.

Ook voor degene die al zo lang uitkijken naar de wederkomst van Jezus en zelf al in de ouderdom geraken.

De betekenis van volharding zou kunnen zijn het volgende volgens het woordenboek:

 • Aanhouden
 • Doorzettingskracht
 • Geduld
 • Vasthoudendheid

Er zullen nog wel meer betekenissen zijn.

Het woord volharding komen in de Bijbel pas tegen in het nieuwe testament.

Alleen al in het boek Openbaringen komt het 7 keer voor.

Wat zou de reden kunnen zijn dat we dit pas in het nieuwe testament tegenkomen?

Steekwoorden.

Als we de steekwoorden koppelen aan volharding dan hebben we:

 • het Woord
 • leven verkrijgen
 • het eeuwige leven
 • hoop
 • verwachten
 • hoop behouden
 • God
 • hetzelfde lijden
 • dienaar van God
 • voor alle heiligen
 • roemen in de gemeenten van God
 • van Christus
 • ontvluchten van de hebzucht
 • navolging in onderwijs
 • beheersing
 • vervulling van de belofte
 • beproeving
 • van Job
 • godsvrucht

Bovenstaand gekoppelde steekwoorden is nog alles wat vóór Openbaringen staat. In Openbaringen komen ook bepaalde items terug die eerder genoemd zijn.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-zoeken#zoek-resultaten

In feite is het de Here Jezus zelf die eerst met een gelijkenis komt van de zaaier, maar vooral in Lucas 21:19 dit woord volharding aanhaalt in de context van de grote verdrukking en de wederkomst als we ervoor en erna lezen.

Lucas 21

6 Wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt:  Er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden die niet afgebroken zal worden.

7 En zij vroegen Hem: Meester, wanneer zal dat dan zijn en wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren?

8 En Hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en: De tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna.

9 En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde.

10  oen zei Hij tegen hen:  Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk;

11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.

12 Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam.

13 En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen.

14 Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen.

15 Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan.

16 En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden.

Volgens sommige uitleggers vlucht Israël naar de woestijn.

17 En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.

18 Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan.

19 Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.

20 Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.

21 Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan.

22 Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt.

23 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk.

24 En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

Volharding is gekomen omdat Jezus is gekomen.

De reden dus waarom volharding alleen in het nieuwe testament voorkomt is vanwege Jezus.

Het lijkt in eerste instantie een boodschap te zijn voor zijn volk, een profetische boodschap. Maar ook de heidenen die in die tijd nog tot geloof komen zullen het dan hard nodig hebben.

Maar we gaan ook verder zien dat de gelovigen van nu het ook nodig zullen hebben.

In Romeinen 5 staat telkens een overgang. Door de verdrukkingen, brengt dit teweeg volharding. En volharding brengt ondervinden teweeg. Uiteindelijk brengt ondervinding hoop te weeg.

Daarom deze bemoediging. Je hebt hoop op.

De schepping zie uit naar…..

In Romeinen 8 staat vanaf vers 22 staat:

22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.

24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?

25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

Vers 25 springt er nu uit. Eerst zagen we dat we van verdrukking via volharding tot hoop uitkwamen.

Nu staat hopen (wat wij niet zien) in relatie tot volharding.

Soms weten het helemaal niet meer. We zien wel de dingen in de wereld, maar dit vertroebelt onze kijk naar God en zijn beloften.

Romeinen 8.

Verderop in Romeinen 8 lezen we:

26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Kijk ook eens eventueel op het thema eindtijd voor wat artikelen.

https://spyfromthesky.nl/category/thema-eindtijd

2 Petrus 1

In 2 Petrus 2 zien we nog eens over overgang waarin volharding terugkomt.

5 En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis,

6 aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht,

7 aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.

Als we deze overgang teweeg woorden en combinaties tot ons door laten dringen, dan zien we dat uiteindelijk we uitkomen op liefde voor iedereen. Is dat niet waarom Jezus gekomen is?

Begrijpen we nu dat het woord volharding gekomen is sinds Jezus voor de eerste keer op aarde kwam?!

Als we dit doen en zover zijn gekomen dan is er een geweldige belofte verderop te lezen.

zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

Uiteindelijk schreef Johannes in Openbaringen het vaakst over volharding. In het evangelie van Johannes zelf staat niets. Ook in het evangelie van Marcus staat niets, evenals in het evangelie van Mattheus.

Lucas en Johannes maakte de overgang mee dat het volk Israël ook nog niet Jezus aannam nadat Jezus was opgestaan en verschenen was en ten Hemelvaart ging. Ook toen had op zich het Koninkrijk kunnen aanbreken.

We weten dat dit geheimenis er al was en juist daardoor konden de heidenen ook tot het heil komen. Wij zijn geënt op de tak. Israël is de drager.

Johannes in het boek Openbaringen.

We lezen in Openbaring 1 al meteen iets bijzonders over Johannes.

9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus

In Openbaringen 2 komen we ook iets tegen over volharding.

1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt:

2 Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn.

3 En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden.

Eerste liefde.

4 Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.

We lazen eerder dat via de steekwoorden combinaties via volharding we kunnen uitkomen van liefde voor iedereen en hier worden we gewaarschuwd dat we de eerste liefde hebben verlaten.

Heel vaak in preken en sprekers was de uitleg dat de gelovigen eigenlijk Jezus hadden verlaten en ze terug zouden moeten keren naar hun eerste verliefdheid.

Of je bent niet meer brandend voor Jezus. De vraag is of dit dé juiste uitleg is of mogelijk toch iets anders? Op zich wordt er best wel complimentjes aan Efeze gegeven.

Kijken we naar volharding, dan kwamen we onder andere uit op liefde voor iedereen. Zou dat ook geen (juiste) uitleg kunnen zijn.

We hebben met mogelijk redelijk goed, maar we kijken niet meer om naar de ander, de behoeftigen.

Jesaja wordt ook wel het evangelie van het oude testament genoemd.

Het boek Jesaja, het evangelie van het oude testament.

Kijken we naar Jesaja 58 dan lezen we het onderstaande fragment.

Ik sluit af met Openbaring 3:10

10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

Ik heb sterk het idee gebaseerd op vele aanwijzingen dat dit ook een aanwijzing is dat de gelovigen eerst opgenomen zullen worden voordat de Here Jezus wederkomt om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen.

Wees bemoedigd!

Categorieën: Bijbelse visies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *