We komen in de Bijbel volgens de Herzien Statenvertaling 30 keer en woord scepter tegen en dus luidt de titel:” Scepter gezien vanuit de Bijbel.

Een scepter is de sierlijk bewerkte staf van een vorst.

https://www.christipedia.nl/wiki/Scepter#Bron

Naast mogelijk een oorsprong als een soort van wapen, knots, was het een fysieke uiting van macht. Het heeft wat meer weg van een staf

Er is een uitdrukking, spreekwoord van: “de scepter zwaaien”. Dit betekent eigenlijk zoiets als de baas zijn.

Scepter komt van Latijn sceptrum (= staf van een bevelhebber).

Als heel snel in het begin van de Bijbel komen we dit woord voor.

Genesis 49 vers 10.

8 Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Je hand zal rusten op de nek van je vijanden; voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen.

9 Juda is een leeuwenwelp; van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan?

10 De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.

Voor wie een aparte studie van Juda wilt lezen en zelf verder zou willen onderzoeken zie deze link.

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/de-twee-manden-met-vijgen

Het verhaal in Numeri 24 is ook redelijk bekend. Bileam kreeg de opdracht op Israël te vervloeken, maar zegende juist Israël tot drie keer toe.

Later zien we dat Bileam een spreuk aanhief:

Bileam, de zoon van Beor, spreekt, de man van wie de ogen geopend zijn, spreekt,

16 hij die de woorden van God hoort, spreekt en die de kennis van de Allerhoogste weet;

die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen.

17 Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij.

Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen;

hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen.

18 Edom zal bezit zijn en Seïr zal bezit van zijn vijanden zijn, maar Israël zal kracht uitoefenen.

19 Uit Jakob zal hij heersen; wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen.

Van de 30 keer dat het woord scepter in de Bijbel voorkomt, zal ik eerst vooral de lijn Jacob-Juda en de Messias volgen. Ik heb er al twee hierboven behandeld.

Psalm 45

7 Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.

8 U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

Psalm 45 is een bruiloftslied. Een eigenschap van het Koninkrijk van God is rechtvaardigheid dat dus uitgeoefend wordt. Immers er staat ook bij ‘scepter’.

We ontkomen dan ook er niet aan dat rechtvaardigheid in deze wereld eigenlijk niet bereikt kan worden. Ook al vinden wij iets rechtvaardig als gevolg van dat iemand moet straffen voor wat hij heeft gedaan en hij is veroordeeld door een rechter, dan is dit een zwakker afspiegeling van rechtvaardig.

Ver boven ons uit is er een andere rechtvaardigheid. Dit is dus ook gekoppeld aan het Koninkrijk.

Psalm 110

De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.

2 De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden.

Psalm 125

Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.

2 Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.

3 Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten op het erfdeel; opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht.

4 Doe goed, HEERE, aan wie goed zijn en aan hen die oprecht zijn in hun hart.

5 Maar wie zich neigen tot kronkelwegen, zal de HEERE doen verdwijnen, met hen die onrecht bedrijven.

Dit is wel een andere wijze van scepter. God beschermt door de scepter van de goddeloosheid. Macht en invloed van de goddelozen, wanneer zij de overhand (overheid?) hebben, (kan) worden gebruikt om de rechtvaardigen op het verkeer pad te drijven.

De scepter is dan niet van God, maar eigenlijk in gebruik van dé tegenstander in welke vorm dan ook hoe zijn verschijning is.

Als we een onderwerp nemen met heel veel verschillende meningen, visies en discussies als Corona en zeker ook hoe kerken en gemeenten van gelovigen ermee omgaan, dan kunnen we vandaag de dag wel schrijven dat het de meningen erg verdeeld heeft.

Maar de scepter kan dus ook zijn van de antichrist die in de eindtijd gebruik zal maken van het systeem.

Opvallend is dat de scepter vooral in het oude testament voorkomt en slechts 1 keer in het nieuwe testament.

Waarom zal dit zo zijn? We hebben al eerder gelezen in de Psalm die ik eerder aangehaald heb dat de troon van God eeuwig bestaat Jezus sprak over het Koninkrijk en dit Koninkrijk bestaat uit rechtvaardigheid.

Er zijn gelovigen die dit verdedigen met vooral een losse samenhang van teksten dat de komt van Jezus al is geschied in 70 na christus. Bijzonder dus dat je nu achteraf dan wel de dag weet. Waarover de christenen dan moeten waken wordt dan maar achterwegen gelaten.

Volgens deze preteristen leven we nu al in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.

Je hebt ook gelovigen die vallen min of meer onder de Kingdom Now leer.

In grote lijnen valt samen van deze twee bewegingen samen dat christenen hier op aarde zo hun best moeten doen dat het Koninkrijk voor Jezus al voorbereid is. De christenen hebben dus de opdracht in deze leer om op deze aarde het Koninkrijk te moeten vestigen.

Ook een grote aanhanger is Davis Sorensen van Preterisme, ook hangt hij de vervangingstheorie aan. Dat de Joden hebben afgedaan voor God.

Op zich denk ik dat het ook nog oprechte christenen zijn met goede bedoelingen, ik ga uit van het beste, maar of ook de doorsnee gelovigen dit weten?

Er zijn organisaties die mijn of meer die ook die leren vertegenwoordigen. Zoek je iets over Israël en over Joden, dan vind je helemaal niets erover.

Schrikken: antisemitisme ook uit niet traditionele kerken.

We weten vanuit traditionele kerken er ook een soort vervangingstheorie speelde. Luther, ondanks heel veel goede bedoelingen, had dit licht ook destijds niet gezien. Die theorie zegt dat Israël heeft afgedaan, dus geen profetie voor Israël dat op Israël zou slaan of zich zal vervullen, maar de belofte naar de kerk is gegaan.

Nou ja, alles? De zegeningen dan voor de kerk en wat minder is, eventuele (ver)vloekingen voor Israël.

Ook de andere leren als Kingdom Now en Preterisme vallen in feiten hieronder. Het behoeft geen betoog dat het Katholieke systeem ook niets anders had vanuit de geschiedenis aangaande antisemitisme.

Scepter komt maar 1 keer voor in het nieuwe testament.

Opvallend is dat het woord ‘scepter’ maar 1 keer in het nieuwe testament voorkomt.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/hebree%C3%ABn/1#8

Wat een mooie passage dit gedeelte. Na deze uitgebreide statement die Christus is en over de troon van God, dan is het wel duidelijk genoeg dat er nog maar één keer scepter voorkomt in het nieuwe testament.

Gouden scepter.

In Esther 4 staat.

ombrengen van de Joden.

8En hij gaf hem een afschrift van de tekst van de wet die was uitgevaardigd in Susan om hen weg te vagen. Hij moest die aan Esther laten zien, het haar vertellen en haar opdracht geven naar de koning te gaan om hem om genade te smeken en bij hem te pleiten voor haar volk.

9Hatach kwam terug en vertelde Esther de woorden van Mordechai.

10 Toen sprak Esther tot Hatach en gaf hem opdracht tegen Mordechai te zeggen:

11 Alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten dat voor ieder, man of vrouw, die naar de koning gaat, in het binnenste voorhof, en die niet geroepen is, zijn enige vonnis is dat men hem doodt, tenzij de koning hem de gouden scepter toereikt; dan zal hij in leven blijven. En wat mij betreft, ik ben nu al dertig dagen niet geroepen om naar de koning te komen.

We zien hier dat het uitreiken van de gouden scepter een soort van genade schenking is in het kader en context van voor de koning verschijnen als je niet geroepen bent.

We lezen ook in het binnenste voorhof. Waar doet ons dit aan denken? Toen Jezus stierf, scheurde het voorhangsel dat zeer gedegen en sterk was van boven naar beneden. De weg is vrij door Jezus (scepter) om naar het binnenste, het heiligste van het heiligste te gaan.

Deze Koning, Jezus, zal wanneer zijn Koninkrijk komt, ook zijn Koningschap op zich nemen. We zijn niet meer afhankelijk van een goedkeuring van een aardse koning voor een gouden scepter.

Wie Jezus kent en hem heeft aangenomen, die kan rekenen op toegang in het binnenste voorhof.

Categorieën: Bijbelse visies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *