Opwekking Lazarus inleiding om Jezus te doden.?

Rondom het sterven van Jezus kunnen we op verschillende kanten inzoomen en belichten welk omstandigheden er allemaal plaatsvonden. Daar zouden wel verschillende studies en preken voor gemaakt kunnen worden.

Het gaat mij om wat kort vooraf ging om het besluit van de overpriesters en de Farizeeën om via een politiek systeem, de Raad, bijeen te roepen.

Blijkbaar is een Joodse raad een normaal instrument. Denk ook aan de Joodse raad in de 2e wereld oorlog en voor welke dilemma’s ze zaten, zo door de Duitsers gemanipuleerd in die positie gemanoeuvreerd.

De Joodse Raad in de Bijbel genoemd, die zochten aanleiding om Jezus te doden. Dit was al wel tegen einde van zijn bediening.

Mattheus 26 vanaf vers 3 t/m 5

Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, die Kajafas heette; 4en zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. 5 Zij zeiden echter: Niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt.

Mattheus 26 vanaf vers 59 t/m 60

De overpriesters en de oudsten en heel de Raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij Hem zouden kunnen doden, maar zij vonden niets. 60 En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets.

Markus 14 vanaf vers 55 t/m 56

En de overpriesters en heel de Raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om Hem te kunnen doden, maar vonden die niet. 56 Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem af, maar de getuigenissen waren niet eensluidend.

Op zich wel opmerkelijk dat Lucas 16 het verhaal verteld van de arme Lazarus. Nee, dit is niet de Lazarus die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Toch staan daarin opmerkelijke feiten.

Bijbel kenners die weten dat vooral Mattheus over het Koninkrijk van God spreken. De beroemde eindtijd rede van Jezus vanaf Mattheus 26, kan je zeker via de profeet Daniël koppen en snappen aan het boek van Openbaringen.

In Lucas 16: 16 staat het volgende.

De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en ieder doet het geweld aan.

De werken van Jezus gedurende 3 jaar dat Hij in openbaarheid actief begon te worden, hebben alles qua wonderen en tekenen de werken van het Koninkrijk van God in zich.

Daarover hoeven niet te moeilijk te doen en is allemaal te lezen. En waarom en waartoe moest Jezus zijn 3 jaar volbrengen? Om de Wet en de Profeten te vervullen!

Even later staat in hetzelfde hoofdstuk van Lucas 16 het verhaal over de arme bedelaar Lazarus. Lezen we Lucas 16 vers 31, dan zien we.

Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.

Wederom de Wet en de Profeten (Mozes staat voor de Wet). En in dit verhaal over de arme bedelaar Lazarus lezen we, dat ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan.

Dit sloeg natuurlijk op Jezus zelf, maar wellicht heeft de andere Lazarus ook wel een diepere betekenis in het gebeuren dan dat we altijd zo gelezen of begrepen hadden.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/lukas/16#20

Nu lijkt er nog iets opvallend te zijn. Is dit toeval of valt er mogelijk nog meer voor ons te ontdekken?

We herhalen nog even het volgende:

n Lucas 16: 16 staat het volgende.

De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en ieder doet het geweld aan.

Hier staat: “tot Johannes”. En laat het nu net het evangelie van Johannes zijn die het verhaal van de andere Lazarus zo goed beschrijft.
Lees a.u.b. voor je zelf het hele verhaal. https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/johannes/11#1

We zien in het verslag van als ik het oneerbiedig mag noemen de top van de werkingen van het Koninkrijk. Jezus en de Vader zijn één. Jezus bleef aan de ene kant bewust met wat discipelen twee dagen extra wachten. Waarom? Opdat de discipelen zouden geloven!

Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag lezen we even later. Eigenlijk was die zeker dood. Het schijnt in de Joodse cultuur zo te zijn dat iemand 100% dood ik met 4 dagen mocht er nog enige twijfel zijn.

Jezus zei: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen Hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag.

Maar vlak daarvoor lezen we in Johannes 11.

32 Zodra dan Maria kwam waar Jezus was, en Hem zag, viel zij aan Zijn voeten en zei tegen Hem: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. 33 Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering.

En de korte tekst uit de Bijbel Johannus 11 vers 35 staat dat : “Jezus weende”.

Nog een tekst uit de passage in Johannus 11 vers 25 staat.

25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, En dit is opgeschreven voordat Jezus zelf opstond.

We zien dat De Raad vanaf dat moment, de opwekking van Lazarus besloten hadden om Jezus te doden. Door die vele tekenen en wonderen vreesden de geestelijke leiders dat zeer velen in Jezus zouden gaan geloven.

In de tussentijd tussen Jezus 2e bezoek aan Lazarus en toen Jezus Lazarus met kracht had opgewekt lezen we dat Jezus verbleef in Efraïm. Hoe lang die Jezus met Zijn discipelen verbleef is niet bekend, maar heel lang kan dit ook niet geweest zijn want even later lezen we dat het Pascha van de Joden nabij was.

Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar Hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Efraïm heette, en verbleef daar met Zijn discipelen.

Want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking lezen we over de 2e zoon van Jozef toen hij in Egypte was. Alsof Jezus zich afzonderde van het land waarvoor hij gekomen was, het Joodse volk had hem verworpen en wilde hem doden.

We zien hier een toekomstige type van heilsgeschiedenis. Jezus onder de volken en Zijn volk dat zo we verder lezen in de Romeinen brief, tijdelijk terzijde zijn gesteld.

Johannes 12

Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was maar die Hij uit de doden opgewekt had. Kortom tussen het verhaal van Lazarus uit Lucas 16 en Lazarus uit Johannes 11, dat sluit op elkaar aan. Tussen Jezus sterven, ons Lam dat geslacht is, en tussen de opwekking van Lazarus zaten wellicht ook hooguit een dag of 8 of 9.

De Joden wilde niet alleen Jezus doden maar ook Lazarus.

Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Hij daar was; en zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien,die Hij uit de doden opgewekt had. 10 En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden,

We zien ook dat, oneerbiedig gezegd, op het toppunt van de werken van het Koninkrijk van God, Jezus en de Vader zijn één, Jezus het onderstaande demonstreerde.

41 Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt.

42 En Ik wist dat U Mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij gezonden hebt.

43 En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten!

Tegelijkertijd was dit gebeuren de laatste druppel voor de geestelijke leiders.

We weten late dat Jezus inderdaad de opstandig is en het leven. Maar aan het kruis, eenzaam en verlaten. Gestalte of glorie had Hij niet; Gestalte of glorie had Hij niet; Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

Voor wie wil lezen hoelang Jezus in het graf lag, kan de volgende link bekijken.

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/hoe-lang-lag-jezus-in-het-graf/(opent in een nieuwe tab)

Wat is Pasen dan? Als kind, hoewel op een christelijke school geweest, kon het eigenlijk nooit goed bevatten. Het was ook niet zo dat ik dit niet geloofde, nee de woorden die ik hoorde, nam ik tot mij zoals ze kwamen. Echt afwijzen kon het niet, noch kon ik erbij van de kracht van de werkelijke betekenis.

Er was een lied dat gezongen was en in dat lied, daarin kreeg ik wel troost en daarin leek ik het te snappen. Dit lied werd ongemerkt een lied waaraan ik mij kon vastklampen.

De volgende coupletten zijn hiervan:

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

En u en jij beste lezer. U, jij die zegt niet meer te geloven. Niet meer te geloven in kerken. In feite, in hogere zin, hoewel je dit niet wilt toegeven, leidt de vreselijke geestelijke armoede. Je vind je wellicht te goed om niet slecht te zijn en te slecht om niet goed te zijn.

Daar gaat het helemaal niet om. Een ieder is een zondaar heeft vergeving nodig. Dit is universeel. Dit gaat boven elke religie uit. Ook boven de christelijke religie als dit opgesloten ligt in een religie. Ben je moslim , boeddhist of een atheïst, dat maakt niet uit.

Want ook onder jullie kunnen er gelovigen ontstaan. Kijk naar de onderstaande tekst uit Johannes. Ook onder de geestelijke leiders destijds waren er toch mensen die in Jezus geloofden. De Farizeeën kunnen je vrienden, cultuur, achtergrond, religie en afkomst van nu zijn. Je bent bang voor hun dan waarvoor je eigenlijk ten diepste op zoek naar bent.

En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet,

Categorieën: Bijbelse visies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *