We kennen allemaal wel de uitdrukking van: “dat laten we in het midden”. Dat wil zeggen we gaan er niet verder op in (beargumenteren). Midden dus.

Of we kennen allemaal wel de uitdrukking: “de kerk in het midden laten”. Betekent zoiets als beide doen water bij de wijn om een conflict te vermijden.

Midden kan ook een betekenis hebben van: – tussen en omringt zijn door.

Kijken we naar de Bijbel hoeveel keren dit woordje voorkomt in de Herziene Statenvertaling dan kom ik 839 resultaten tegen.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-zoeken#zoek-resultaten

Ik zal proberen om alleen die passage en verbanden te leggen met “midden” die meer dan een gewone betekenis hebben.

Schepping midden.

God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!

En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Bovenstaande teksten staan in begin Genesis. We weten dat door de zondeval de boom des levens uit het paradijs werd ontsloten voor de mens.

En door deze zondeval ging de mens ook sterven.

Nu is het zo dat christenen geloven in de Zoon van God, de Zoon van de levende God. God had niet gewild dat de mens zou sterven, maar de mens kon niet van het midden afblijven, van de boom van kennis van goed en kwaad.

Openbaringen, het herstel van het midden.

Nu slaan we een groot stuk over even en gaan bijna helemaal naar het eind van de Bijbel. In Openbaringen 22 lezen we.

In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.

In Generis werden twee bomen vermeld:

ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Boom des levens.

Boom des levens en Boom van de kennis van goed en kwaad. De mens mocht wel eten van de boom des levens en niet van de boom van de kennis van goed en kwaad.

Later toen de mens verdreven werd uit het paradijs, werd ook de boom des levens ontsloten voor de mens.

Maar we gaan naar het uiteindelijke herstel kijken.

In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.

De boom des levens breng 12 vruchten. In het paradijs werd nog gesproken van die vrucht mag je niet eten. Nu zien we 12 vruchten terug. En ook van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. De variatie is groter!

De bladeren van de bomen zijn tot genezing van de heidenvolken.

Ik vermoed dat de gelovigen die daarvoor al zijn opgenomen en met Jezus in een 2.0 lichaam versie zullen regeren, dat deze vruchten in eerste instantie niet voor deze doelgroep is. Ik vermoed de periode in dat vrede rijk van 1000 jaar (In openbaringen 20 staat dat de duivel voor 1000 jaar gebonden is), bedoeld is voor de dan nog levende heidenvolken.

Als we bij God zijn, bij Jezus zijn, dan is ons tijdbesef er niet meer zoals we dit nu nog hebben. Het is lastig te zeggen of de 2.0 versie mens daar ook nog onder vallen. Vermoedelijk niet, maar mocht ik tot een ander inzicht komen, dan zal ik dit aanpassen.

Mozes.

Als we Mozes volgen dan komt ook vaak het midden voor.

  • mandje midden in het riet
  • de Here verschijnt midden uit de doornstruik
  • uitrekken door het midden van Egypte
  • door het midden van de zee

Er zijn nog meer voorbeelden rondom Mozes en het volk waarin het ‘midden’ eruit springen.

Jozua

Jozua 3, vers 17

Maar de priesters die de ark van het verbond van de HEERE droegen, stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, onbeweeglijk.

En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had.

We gaan nu eerst wat meer lezen van deze bijzondere gebeurtenis van wat vooraf ging aan vers 17.

8 En ú moet de priesters die de ark van het verbond dragen, gebieden: Zodra u aan de rand van het water van de Jordaan komt, sta dan stil in de Jordaan.

9 Toen zei Jozua tegen de Israëlieten: Kom hierheen en luister naar de woorden van de HEERE, uw God.

10 Vervolgens zei Jozua: Hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is en dat Hij de Kanaänieten, de Hethieten, de Hevieten, de Ferezieten, de Girgasieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al van voor uw ogen zal verdrijven.

Jordaan

11 Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in.

12 Nu dan, neem voor u twaalf mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam één man.

13 Want het zal gebeuren, zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de HEERE, de Heere van de hele aarde, dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt, namelijk het water dat van bovenaf vloeit; het zal blijven staan als een dam.

14 En het gebeurde, toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen, voor het volk uit.

15 En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen, en de voeten van de priesters die de ark droegen, in het water gedompeld waren, aan de rand van het water – de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden al de dagen van de oogst –

16 bleef het water dat van bovenaf kwam, staan. Het bleef staan als een dam heel ver weg bij de stad Adam, die naast Sarthan ligt.

En het water dat naar de zee van de Vlakte, de Zoutzee, stroomde, verdween; het werd afgesneden. Toen stak het volk over, tegenover Jericho.

Priester stonden stil in het midden van de Jordaan op het droge

  • Priesters dragen de ark van het verbond
  • Sta stil in de Jordaan
  • De ark van het verbond gaat voor het volk uit.
  • 12 mannen uit elke stam één.

Wat een wonderlijke passage Jozua 3 8 t/m 16. Na de ark zo lezen we in vers 17 ging het volk er achteraan.

Maar de priesters die de ark van het verbond van de HEERE droegen, stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, onbeweeglijk.

We lezen dus dat de priesters op het droge stonden in het midden van de Jordaan als een steen als het ware ( onbeweeglijk).

In deze kleine studie neem ik u mee in het gebruik van het woord ‘midden’ met de hoop om aan te geven hoe bijzonder de bijbel is en hoe precies alles past in het Woord van God.

Kijk ook eens naar andere geloofsartikelen, zie hier de twee manden bijvoorbeeld.

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/de-twee-manden-met-vijgen/(opent in een nieuwe tab)

Afstand tussen de ark en het volk dat erachteraan kwam.

We gaan nog meer lezen uit Jozua 3 aan wat vooraf ging, dus voor vers 8.

1 Toen stond Jozua ’s morgens vroeg op. Zij braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de Israëlieten. En zij overnachtten daar voordat zij overstaken.

2 En het gebeurde na verloop van drie dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen

3 en het volk geboden: Wanneer u de ark van het verbond van de HEERE, uw God, ziet, en de Levitische priesters die hem dragen, moet ú vanaf uw plaats opbreken en hem volgen.

4 Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer tweeduizend el lengte.

 U mag er niet dichter bij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan, want u bent die weg niet eerder gegaan.

5 Verder zei Jozua tegen het volk: Heilig u, want morgen zal de HEERE wonderen doen in uw midden.

6 En tegen de priesters zei Jozua: Neem de ark van het verbond op en ga voor het volk uit.

Toen namen zij de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit.

7 Want de HEERE had tegen Jozua gezegd: Deze dag zal Ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israël, opdat zij weten dat Ik met u zijn zal zoals Ik met Mozes geweest

Mozes en de rode zee en Jozua en de Jordaan. Er ligt een diepe geestelijke betekenis hierachter. Jezus is in ons midden gekomen om het oordeel weg te nemen. Het water van de Jordaan komt uit in de dode zee.

Ongeveer tweeduizend el lengte

Echter er kwam een dam en zodoende werden we niet meegenomen naar de dode zee, maar mogen we achter Jezus gaan.

Zie hieronder nog veel meer over de betekenis.

https://www.kingcomments.com/nl/bijbelstudies/Jz/3

Ik wil nog de tekst eruit halen van vers 4.

4 Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer tweeduizend el lengte.

Het geeft aan dat Jezus op een veel hogere plaats staat en wij eerbiedig afstand moeten houden.

De vraag die ik mij hardop stel is of deze tekst nog meer van een profetische lading zou kunnen hebben?

In feite in een typologie gezegd is Jezus al vooruit gegaan. Hij heeft ons een plaats bereid in de hemel. Want ik ga heen om voor u een plaatste bereiden en wanneer ik u een plaats bereid heb, kom ik weder opdat u ook daar moogt zijn waar ik ben, luidt een bekende tekst uit de bijbel dat Jezus heeft gesproken.

We kunnen ook in de tekst lezen dat de ark eerder in de toekomst al was de weg heeft afgelegd ten opzichte van het volk.

Profetische betekenis?

Het is niet alleen deze tekst Jozua 3 vers 4 dat mogelijk een profetische lading heeft. Er zijn mogelijk meer aanwijzingen dat na 2000 jaar Jezus terug kan komen. In dit vers staat ook ongeveer. We weten het niet precies.

We zijn ook 4 tot 7 jaar afwijkend. Vermoedelijk eerder 4 of 5 jaar. Zie ook deze studie over de tijd van het einde.

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/de-tijd-van-het-einde/(opent in een nieuwe tab)

In Lucas 12 vers 25 staat: Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?”

Ook Mattheus 6:27 staat dit.

In dit geval lijkt één el aan zijn lengte niet iets te zetten hoe hoelang een persoon is en of hij nog langer wilt of kan worden.

Hier lijkt het te mogelijk te gaan om een tijdsperiode. Immers El x = afstand. En over een afstand leg je ook een periode af.

Er van uitgaande dat een El in de tijd van de Romeinen als gebruik 44,4 cm was en we nemen 2000 El dan komen we uit op 88800 cm of te wel 888 meter.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cubit

Nu is het getal 888 dat staat voor Jezus. Is dit getal 88800 dan toeval of zit er meer achter.

In Jozua 4 gaat het verder.

Hier kan je verder het verslag lezen.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/jozua/4

Ik wil vers 17 en 18 nog even aanhalen.

17 Toen gebood Jozua de priesters: Klim op uit de Jordaan.

18 En het gebeurde, toen de priesters die de ark van het verbond van de HEERE droegen, uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren, en de voetzolen van de priesters nog maar net op het droge stonden, dat het water van de Jordaan op zijn plaats terugkeerde en als voorheen langs zijn beide oevers stroomde.

We zien eigenlijk dat meteen alles werd afgesloten en de stroom van de Jordaan weer naar de dode zee ging. Dit afsluiten werd eigenlijk door de ark (God) gedaan.

De ark van het verbond staat in eerste instantie toch voor God of Yahweh. In de Ark was volgens vanuit Joodse beschrijving de verbondtekst die Israël kreeg na de verlossing uit Egypte.

Eerst moest de Ark (God) vooruit gedragen worden. Een afstand was er van 2000 EL. Toen bleef de Ark stil (God verzoende de wereld met Christus verzoend). God kwam in zijn Zoon op de aarde. Het volk kon naar God komen, nu door zijn Zoon.

De Ark en afstand (88800 = 2000 EL), daarin in het getal 888 kunnen we Jezus in vinden.

Vader, Zoon en Heilige Geest.

Ook Jezus de Zoon is in het midden in de volgorde van Vader, Zoon en Heilige Geest. Als een getrouwd, twee mensen tot God naderen, dan is Jezus in het midden als je beide gelooft.

Waar twee of drie te samen zijn in Mijn Naam daar Ben ik in het midden. Wat nu als je alleen bent?

Je aanbid God, Jezus en de Heilig Geest. Jezus brengt je tot de Vader. De Heilig Geest brengt je te binnen wat je bidden zal. Maar ben je samen met andere gelovigen, dan geldt ook weer dat Jezus in het midden is.

Maar ook iedere gelovige zal zelf ook alleen (moeten) bidden. Jezus trok zich ook terug en bad ook alleen tot de Vader.

In Mattheus 6 staat iets over bidden.

Maar u, wanneer u bidt,ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

7 Als u bid gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

Daniël.

Ik neem niet alles mee waarin het midden voorkomt. Dat zou te veel worden. Ik wil wel Daniël 12 aanhalen.

5 En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever van de rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de rivier.

6 De één zei tegen de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen?

7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

We zien twee mannen aan beide kanten van de rivier. De Man in linnen gekleed bevond zich boven het water van de rivier, het midden dus.

Openbaringen.

Alleen al in Openbaringen komt 9 keer het woord midden voor. Lees voor je zelf eens waar dit voorkomt.

In de periode van de grote verdrukking van 7 jaar, daar zal na 3½ jaar de antichrist de aanbidding op gaan eisen en zien velen wie hij werkelijk is. Ook dit is midden in een periode. Alleen dit midden is gevuld van een periode met oordelen.

Categorieën: Bijbelse visies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *