Is God nog steeds de God van Israël?

In het nieuwe testament lezen we nog 2 keer ” de God van Israël. God is nog steeds de God van Israël, dus er geen sprake van verstoting, als zijnde dat nu de kerk of heidenen in één keer daaronder vallen.

Kortom, ook in het nieuwe testament komt dit nog voor.
Het woord Israël zelf komt in Openbaringen niet meer als zodanig voor.

Ook komt Juda voor in de Bijbel. Totaal wel 994. Israël zelf komt wel 2232 keer voor.

God is ik ben die ik ben.

https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/het-geheim-van-israel-9-de-god-van-israel

De roeping van Israël is om de wereld bekend te maken met de enige God in hemel en op aarde. Daarvoor heeft de Heere dit volk geschapen en uitverkoren. Als Israël wandelt in de wegen van God, zal zij zo gezegend worden dat de andere volken van de wereld de God van Israël ook willen dienen. Daarin is Israël niet alleen de eerstgeboren zoon van God maar ook de knecht des Heren.

De emotie en de liefde van God voor zijn volk.

Juda komt nog wel voor in Openbaringen 5:5
En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken

In Hebreeën 8 staat er onder andere:

Want hen berispend zegt Hij tegen hen:
Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,
9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere.
10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
11 En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.
12Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken

Interessant is:
dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten

En ook:
Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen.

Na die dagen.

Wat is dan “na die dagen”?

Als dit niet eerder is voorgekomen, en voor zover mijn kennis reikt is dit niet eerder gebeurd, dan blijft over een toekomstige tijd. Precies, dat is de tijd van Openbaringen wat bedoeld is. Het “na die dagen” krijgt zijn vervulling in Openbaringen.

Jeremia 33 wordt dan Hebreeën herhaald.
Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Openbaringen 5:
En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

Het zal lastig te verstaan wie bedoeld wordt met “elk schepsel”. Nou die zou dus heel goed het huis van Israël en het huis van Juda kunnen zijn, wellicht ook nog heidenen op de aarde of in de grote verdrukking of vanuit de grote verdrukking (met hun dood hebben moeten bekopen) en degene die uit de doden zijn opgestaan, zijn opgewekt en bij mij weten ook de gemeente van Christus die eerder weggerukt kan zijn. Immers in de hemel (wegrukking); op de aarde is Israël; de opgestane, de opgewekte (onder de aarde?) en op zee is (de dan overgebleven bewoners in de grote verdrukking die het met de dood hebben moeten bekopen of die behoren ook al bij de opgestane, de opgewekte (onder de aarde) en op zee is, dat die dan de mensen zijn die nog op aarde zijn. Nog voordat de rechtvaardige oordelen komen, zal een ieder dit eerst mogelijk nog moeten bekennen?! Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn.

Wie is waard de boekrol te openen.

Het is Jezus zelf die waard is om de boekrol te openen.
de Leeuw Die uit de stam van Juda is

Jezus zelf opent de boekrol door de zegels te verbreken.
Opvallend is dat nog de vermelding van de boekrol is dat die aan beide kanten is beschreven. Dit kwam ook al voor het eerst voor in het oude testament in Ezechiël 2:10.

Als een boekrol aan één kant is beschreven, dan kan je alleen het stukje verder zien wanneer die steeds verder wordt opgerold. Ook al is die aan twee kanten beschreven zal dit over het algemeen nog hetzelfde blijven.

De achterkant zal pas mogelijk goed en makkelijk (logisch gezien) pas gelezen kunnen worden als de boekrol helemaal is uitgerold en dat je dan de achterkant bekijkt.

En dan komt de ontknoping van het openbreken van de zegels. Vanaf Openbaringen 6 gaat dit geboren door het Lam.

Gissen is wat op de achterkant is. Het zou kunnen dat na de 7e zegel, na die bijna half uur pauze, dat we aan de achterkant zijn gekomen. Nog erger dan wat binnenin beschreven was.

Spyfromthesky

Categorieën: Bijbelse visies