Hoe lang lag Jezus in het graf en zou dit een betekenis kunnen hebben?

Het getal 3 speelt een rol als een Goddelijke bevestiging.

Allereerst is onder christen een verschil in visie op welke dag Jezus gestorven is en ook dat het een  soort van “grote Sabbath “was. Ik ga hier niet aan voorbij, ik heb de meningen en visies gelezen.

Wat ik probeer mijn Bijbelstudies is voor de Bijbel met zich zelf laten spreken. Dat wil zeggen de passages in de context met andere passage eventueel proberen te vergelijken of wanneer iets voor het eerst voorkomt en hoe vaak dit woord in de Bijbel wordt herhaald.

Ik schuw dan ook niet te proberen om originele Bijbelstudies te maken met dit besef, dat mijn kennis onvolkomen is, maar wel Bijbelstudies die je mogelijk nog nooit elders tegen bent gekomen.

Als we het verslag lezen  van de Bijbel in de aanloop van Jezus weg naar zijn kruisiging en daarna, dan valt er iets op. Heel vaak komt het getal 3 (drie) in voor. Ik zal ze eens op een rijtje.

  • Petrus: voorwaar, Ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen
  • Petrus, Johannes en Jakobus: En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met Zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden
  • Waken en slapen: En Hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam Hij bij Zijn discipelen en zei tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars.
  • 3 Uur duisternis: En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe
  • Bewaken: Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt
  • Pilatus: Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?

We zien dus dat het getal 3 er een volledig en Goddelijke volheid is.

Toen Jezus de geest gaf was er een aardbeving. Als het ware gebeurde er nog al wat in de gevangenissen van het dodenrijk. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt.

Er was nog een aardbeving.

Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.

Deze aardbeving heeft te maken met Jezus opstanding. De lichamen van de heiligen die ontslapen waren konden nu pas uit hun graven komen.

En na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.

Jezus kruising was zeer waarschijnlijk in zijn 33e jaar. Dat wil niet zeggen dat dit qua datum 33 na Christus is. We zijn wat jaren precies kwijtgeraakt. Volgens sommige onderzoekers zou de datum op 3 april moeten zijn geweest volgens een bepaalde kalender Volgens een andere kalender telling 1 april.

Zie voor zonsopkomst de volgende link:

https://www.7travel.nl/steden/Israel/Jerusalem/sunset

De Bijbel hoeft zichzelf niet te bewijzen door vermeende externe vondsten.

Vondsten

https://www.hln.be/wetenschap-en-planeet/onderzoekers-hebben-ontdekt-hoe-oud-vermeende-graf-van-jezus-is-en-het-blijkt-effectief-uit-tijd-van-romeinen-te-stammen~ae7fe8cb/

Ten tijde van Jezus kruisiging en sterven, was zijn adoptie vader Jozef hoogstwaarschijnlijk niet meer in leven. Hoewel het niet in de Bijbel staat vermoed ik dat zijn adoptie vader Jozef al overleden van vóór Jezus openbaren optreden. Jezus kon, omdat zijn bediening er nog niet was, niet zijn adoptie vader genezen of opwekken uit de doden.

En toch lezen we na die twee aardbeving de graven open gingen. Het is goed denkbaar dat ook Jozef hierbij was als één van de lichamen van de ontslapenen was die in Jeruzalem verscheen. Het betreft een klein stukje uit de Bijbel, maar de impact moet mij erg groot zijn in dit gebeuren.

Jezus was ook volledig mens.

  • Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak.
  • En roepend met luide stem gaf Jezus de geest.
  • Het lichaam van Jezus dat ook begraven werd.

Maar hoewel het lichaam van Jezus begraven wordt, was Zijn Geest bij Zijn Vader en Zijn ziel kon ook daardoor niet sterven. Evenals onze ziel zal niet sterven. God is een God van de levenden. De dodenrijk heeft zijn macht verloren.

Hoe lang lag Jezus in het graf? Zou dit 40 uur geweest kunnen zijn?

Vrijdag middag 15.:00 uur (ongeveer op het negende uur) gaf Jezus de geest. Tellen we dit door naar zaterdag en zondagochtend dan kunnen we op ongeveer 39 uur uitkomen. Het was de 3e dag dat Jezus opstond.

Mattheus schrijft ongeveer het negende uur. Marcus schrijft negende uur. Lucas schrijft kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Dat wil zeggen niet tot en met. Het zou best 14.45 uur geweest kunnen zijn.

En toen ze bij het graf aankwamen op zondag, schrijven Mattheus, Marcus en Lucas vroeg in de morgen, maar Johannes schrijft op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf weggenomen was.

Vervolg hoe lang lag Jezus in het graf?

De zon opkomst op 3 april is rond 06.30 uur. Stel dat Maria rond 06.20 uur kwam of een fractie later, het was nog donker, dan zou het mogelijk zijn geweest dat vlak te voren Jezus opgestaan was en mogelijk de richting de 40 uur heeft daarmee heeft gehaald. Precieze tijdbepaling zal rond het negende uur op vrijdag mogelijk lastig zijn geweest.

Het gaat er nu ook niet om dit te willen bewijzen dat dit zo is en er geen andere uit leg mogelijk is of dat het anders is gegaan, maar de uitkomst tegen de 40 uur, maar nog (lang?) niet  helemaal. Met 39 uur, het aantal boeken van het oude testament, lijkt mogelijk een verborgen aanwijzing of heenwijzing  Jezus heeft heel de Wet en de Profeten vervult.

In Mattheus 5:17 staat:

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

We kunnen wel raden waar het getal 40 voor staat. Dit is niet zomaar een getal. Jezus heeft de satan verslagen in de woestijn waar Jezus 40 dagen was. Zou er een diepere betekenis in kunnen liggen of is dit vergezocht dat wel tegen de mogelijk 40e uur liep, maar het niet op uitkwam?

Als Jezus de wet had vervuld met 39 uur als dit staat voor de 39 boeken van het oude testament, dan hoefde er niet nog eens een vervulling zijn of een bepaalde periode zijn afgesloten zijn.

We hadden al gezien de twee aardbevingen. Als we kijken naar Openbaringen dan zien we dat de eerste aardbeving die in Openbaringen voorkomt, er komen er meerdere voor, maar dit heeft te maken met de 3e aardbeving waar Jezus bij betrokken was! Wederom het getal 3. Hoe bijzonder toch. Jezus wordt dan voorgesteld als het Lam.

In Openbaringen 6: 12:

En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed,

Wie wij ook zijn, gelovige uit welke richting, welke godsdienstige achtergrond ook. Ongelovigen, islamieten, hindoes en vele andere. Er is één naam waardoor wij gered kunnen worden. Zijn naam is Jezus, de Christus die voor ons Zijn bloed vergoot waardoor wij gered zijn en eeuwig leven kunnen hebben. Hem Zij de ere en de glorie tot in alle eeuwigheden.

Amen.

We hebben gezien in deze studie hoe lang Jezus in het graf lag? Wel met een vraagteken. Het is een bijbel studie en onze kennis en inzicht is beperkt.

Kijk ook eens naar deze studie. Wie zijn de twee getuigen uit het boek Openbaringen?

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/de-twee-getuigen-van-het-boek-openbaringen/

Categorieën: Bijbelse visies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *