Het Koninkrijk luidt de titel. Dan zoeken we wel het Koninkrijk zoals dit in de Bijbel voorkomt.

Gebruik ik de Herziene Statenvertaling, zie deze link.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-zoeken#zoek-resultaten

En ik zoek op Koninkrijk der Hemelen dan vind ik 31 resultaten.

Zoek ik op Koninkrijk van God dan vind ik 69 resultaten.

We vinden deze twee combinaties alleen in het nieuwe testament. Dit kan betekenen dat dit zicht dat er er al altijd was bij de Vader en de Zoon in werking is getreden door de komst van Jezus.

Toeval of niet, maar deze twee combinaties 31+69 = 100 levert ook is op.

Volgens sommige uitleggers heeft het getal 100 de betekenis als:

Daarom heeft 100 ook te maken met: ingaan in het Koninkrijk, vrucht dragen, de erfenis ontvangen.

Het evangelie van het Koninkrijk.

Nu we deze twee dingen weten, kunnen we ook kijken of er een verband zitten in het volgende:

Evangelie van het Koninkrijk. Ook dit komt alleen voor in het nieuwe testament.

Dit komt 7 keer voor. We kunnen voorzichtig concluderen dat Jezus gekomen is voor zijn volk om het Koninkrijk op aarde te brengen. Dit had vervuld kunnen worden, maar de Joden namen dit evangelie niet aan.

Niet alleen omdat de leiders Jezus afwezen, maar later toen Jezus verscheen na zijn opstanding en zijn discipelen deze boodschap verder brachten, zelfs toen had het huis van Israël en het huis van Juda nog dit kunnen aannemen.

Daarom zien we het laatst begin Handelingen nog één keer in Handelingen 8:12 :

Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.

Maar dit plan van God vanaf het begin was voorzien in de afwijzing. Toen kon het heil naar de heidenen komen.

Daarom zie we in Handelingen steeds meer de krachten en tekenen afnemen naarmate we later in het boek Handelingen komen. We zien ook de verschuiving dat er inzicht kwam in het grote plan dat God ook de heidenen wilden zegenen.

Handelingen geeft een inkijk in dit gebeuren. Paulus werd het middel van God om te komen tot zijn doel. Maar ook de discipelen zagen deze verandering. Denk aan Petrus waar hij een beeld kreeg om ook te spreken tot de heidenen.

We moeten ons niet laten verwarren wanneer we het woord evangelie lezen. In welke context staat dit.

Bijvoorbeeld deze tekst hieronder:

en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie Deze tekst staat in Markus 1:15.

In dit geval slaat het Evangelie duidelijk op het Koninkrijk van God. Bestemming was voor het volk van God.

Het eeuwige Evangelie.

Wat is dit nu weer: “Het eeuwige Evangelie”.

Waar staat dit?

Dit staat in Openbaringen 14:6

6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.

Nu kennen we ook de blijde boodschap of het goede nieuws het Evangelie. Wat is dit dan? Dit is eigenlijk niets anders de tijd die wij kennen waarin we leven en waar onze voorouders in leefden toen de genadetijdperk begon te lopen.

Wanneer begon de genadetijdperk te lopen? Toen Israël na Handelingen 8 definitief het Evangelie van het Koninkrijk had afgewezen. Dit had God voorzien en toen is het heil dat het de Joden komt zoals de Bijbel leert en God het zegt, gekomen tot de heidenen.

Opdat ook de heidenen gezegend kunnen worden in de aloude belofte en profetie dat in Abraham iedereen gezegend zal worden.

Vind je tot op heden dit artikel interessant, neem ook eens een kijkje bij andere geloofsartikelen.

https://spyfromthesky.nl/category/bijbelse-visies/

Vooraf aan de tekst in Openbaringen gaat vooraf aan de 144.000 elk 12.000 van de stammen van Israël. Ik denk dat deze het instrument zijn om dit eeuwige Evangelie aan de gehele wereld te verkondigen van degene die in dit periode nog op aarde zijn.

Bijbel juist verstaan met het woord Evangelie.

De verwarring van sommige Bijbel uitleggers, gelovigen, groepen, gemeenten en kerken is de volgende tekst.

Mattheüs 24, vers 14.

14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Men gaat naar mijn mening (te vaak) ervan uit dat hiermee de blijde boodschap mee wordt bedoeld en wij de opdracht in onze genadetijdperk dit te verkondigen aan heel de wereld zodat het einde zal komen.

Dat laatste wordt dan vaak gedacht, dat Jezus kan terugkeren. Als eerste houdt dit elke vraag naar geld rondom dit thema goed in stand. Ten tweede denk ik dat vele het wel goed bedoelen en de meeste eerlijk zullen zijn, maar dat dit helemaal niet zo bedoeld wordt.

De tekst wordt naar mijn beste mening pas in Openbaringen vervuld in het eeuwige Evangelie.

Mattheus 24,25 en 26 moet je bijna zien als één groot blok. Mattheus 24 vers 15 is een vervolg van dezelfde context en spreekt over de grote verdrukking.

Dit laatste is alleen in Openbaringen in de uitleg te vinden over de grote verdrukking. Het geeft dus aan dat het inderdaad met het einde te maken heeft van iets dat afgesloten wordt.

Sprak Jezus ook ergens over het Evangelie als blijde boodschap?

Sprak Jezus ook ergens over het Evangelie als blijde boodschap? Ik vermoed van wel. In Mattheus 26: 13 staat:

13 Voorwaar, Ik zeg u: overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft.

Wat ging er aan vooraf. Een vrouw kwam naar Jezus toe met zeer kostbare zalf had. Dit was als voorbereiding om de begrafenis van Jezus. En die vrouw begreep het toen op dat moment meer dat alle discipelen.

En “dit Evangelie” uit die passage is naar mijn mening het Evangelie van de blijde boodschap. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was om te sterven en in feite wist Jezus volgens mij ook al dat na zijn opstanding en Hemelvaart de Joden daarna het Evangelie van het Koninkrijk nog niet wilde aannemen, dat Jezus sprak over de blijde boodschap.

Dat is dat het heil ook naar de heidenen kon gaan waar vooral Paulus een instrument voor was.

De blijde boodschap, het Evangelie voor onze genade tijdperk.

Als we tot geloof zijn gekomen van dit Evangelie en zouden overlijden, maar ook de gelovigen voor ons die gestorven zijn geldt: “maar ook zouden leven naar God in de geest”.

Een vrijwillige keuze maken voor dit Evangelie, dat wil zeggen dat Jezus is gekomen als mens in het vlees als de Zoon van God en voor ons is gestorven en is opgestaan. Hij heeft rechtmatig de sleutels van het dodenrijk in handen.

Zou dit eeuwige Evangelie al niet vanaf Adam bedoeld zijn en werkt dit nog door in de tijd van Openbaringen aan de mensen die dan op de aarde wonen en nog later, na het duizendjarig rijk?

Vragen waar ik niet zo gauw een antwoord op heb. Ik denk dat een belangrijk component van dit eeuwige Evangelie kan zijn dat er ook de werken van het Koninkrijk van God plaatsvinden.

Eigenlijk zoals Jezus predikte en rondging genezende enzovoort.

Categorieën: Bijbelse visies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *