In het christendom heb je hemelvaart dat wij kennen als de Hemelvaartsdag.

We weten dat we (meestal) een vrije dag hebben.

Maar wat wil de hemelvaart, waarvan we de Hemelvaartsdag hebben, nu precies zeggen en waar staat dit? Dit komt voor in de Bijbel in het boek Handelingen.

Handelingen is geschreven door Lucas (was arts). Hoe weten we dat Lucas een arts was en waar staat dit? Dit staat in het boek Kolossenzen 4:14

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/kolossenzen/4

Blijkbaar mocht de evangelist Lucas dit allemaal precies vermelden. Het zal je niet verwonderen dat artsen op zich nauwgezet hun aantekeningen optekenen. Zal dit ook de reden zijn waarom Jezus Lucas onder andere had uitgekozen?

Lucas beschrijft als enige hoe Jezus in zielenstrijd zat. Zijn zweet werd als grote druppels bloed.

In de medische wereld wordt dit hematidrosis. genoemd. Er was nog een ander lichamelijk kenmerk dat werd geobserveerd door Johannes en ook (eigenlijk door Mattheus). In Johannes 19: 34 staat.

Er zijn verschillende studies of Jezus nu als gevolg van de speer stierf of niet. We kunnen ons beter bij de Bijbel houden en Johannes 19: 34 volgen.

Men zegt dat in Mattheus 27:49 oorspronkelijk het vers nog verder ging met het volgende.”En een ander nam een lanspunt en stak in zijn zijde en er kwam water en bloed uit“.

Johannes 19 spreekt over bloed en water en Mattheus, de verdwenen tekst of water en bloed. Ik denk dat we die lijn niet moeten zoeken en ons gewoon aan de Bijbel houden.

We moeten niet teveel aandacht geven aan die zogenaamde verdwenen tekst!

In 1 Johannes 5:6 staat er ook iets over.

Voor wie wat artikelen wil bekijken over Jezus sterven, zie hier https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/hoe-lang-lag-jezus-in-het-graf/ of hier https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/opwekking-lazarus-inleiding-om-jezus-te-doden/(opent in een nieuwe tab)

Om voorts alleen vast te houden aan Johannes 19:34 komt volgens mij overeen met:

Bovenstaande passage staat in Johannes 10:18. Jezus legde Zijn leven af en dat is de reden dat Hij stierf volgens mij. Hij legde Zijn leven af voor onze zondelast.

Jesaja 53:8 geeft ook waarom Jezus zweet werd als grote druppels bloed.

Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,

zo deed Hij Zijn mond niet open. 8 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden

We gaan naar het boek Handelingen waar we kunnen zien hoe de hemelvaart wordt beschreven. Volgens mij kunnen we het best maar eerst de gehele passage laten zien.

De hemelvaart of onze Hemelvaartsdag

4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt;

5 want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,

8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding,

11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel?

Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

12 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.

13 En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.

14 Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

De voorbereiding van de hemelvaart was:

  • de discipelen moeten wachten in Jeruzalem.
  • belofte om met de Heilige Geest gedoopt te worden.
  • Jezus was uit de dood opgestaan en ze vroegen Hem: ” Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?”
  • Kracht van de Heilige Geest ontvangen om te kunnen getuigen.

In de meeste Bijbelvertalingen komt het woord “Hemelvaart” niet voor. Dit hebben ze er wel voor de duidelijkheid erbij gezet. En vandaar dat we aan het woord Hemelvaartsdag komen.

Toch was in de woordbetekenis is anders namelijk een passage vanuit het bovenstaande: “werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen“.

In feite is het een opname, wegnemen, omhoog gaan en wel in een lichamelijke toestand!

In de Bijbel lijkt in het oude testament wel meerdere aanwijzingen voor een soort van “Hemelvaart”, maar wat verschillend is in een lichamelijk levende toestand.

Jezus was ook opgestaan in een opstandingslichaam. Dat was echt. Denk aan de ongelovige Thomas die wilde dit echt als bewijs meemaken en mocht Jezus zien en aanraken.

26 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.

27 Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.

28 En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!

29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.

In het oude testament zijn twee ongeveer gelijke voorbeelden van een Hemelvaart. Henoch wandelde en was niet meer en Elia werd opgenomen.

Er is een groot verschil, Jezus had een opstandingslichaam en Henoch en Elia niet. Jezus is in alles ons als eerste voorgegaan. Eigenlijk is het ook van belang wanneer iets in de Bijbel als eerste voorkomt.

In die zin is de opname, het wegnemen, het omhoog gaan van Jezus iets dat voor het eerst beschreven was en wel in het nieuwe testament en niet in het oude testament.

Betekent dit dat ook zal gelden wereldwijd voor de ware gelovigen (de bruid), die in de vereniging met Jezus worden opgenomen. Maar de discipelen zagen hem aan een wolk onttrokken. Ze zagen dit gewoon (rustig) gebeuren.

Volgens sommige uitleggers is er een uitleg dat er ook een opname zal zijn van de gelovigen. Maar dit zal in een ondeelbaar ogenblik. Deze opname zal in een flits zijn.

1 Korinthe 15:

50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.

51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,

52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

We zien hier hoe snel dit gebeurd. In aan ander bijbel boek staat meer context voor ons.

1 Thessalonicenzen 4

13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.

14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel.

En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn

De context is hier dat het snel zal gaan volgens Korinthe en in Thessalonicenzen zal dit gebeuren bij een geroep met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God na de ontslapenen.

In een andere studie waarvan ik DV de link hier dan nog zal plaatsen probeer ik in te gaan over de wederkomst van Jezus Christus.

Wie goed oplet bij de opname, het plotseling wegrukken van deze aarde, en die de Hemelvaart in dit perspectief kan en wil zien, is dé reden voor onze geliefden die ontslapen zijn.

Want dat is in de volgorde als eerste.

En wij levenden, wij zullen en moeten in dat ondeelbaar ogenblik ook veranderd worden. We krijgen meteen een soort van 2.0 lichaam.

bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

Wellicht dat na dit lezen dit bericht de Hemelvaartsdag een andere betekenis voor je gaat krijgen?

Als we dit gaan begrijpen, dan gaan we straks ook Pinksteren begrijpen.

Dan zal duidelijk worden vanaf Pinksteren tot onze tijd toe en verder tot het eind van de tijdperiode welk geheimenis in werking is getreden en die elk mens in de wereld beleeft.

Dit heet de genadetijdperk. Een tijdperk die afloopt.

De genadetijdperk heeft dus te maken tussen Jezus Hemelvaart en zijn wederkomst.

Zie hier voor het artikel wat is Pinksteren?

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/wat-is-pinksteren/

Categorieën: Bijbelse visies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *