De muur van Ofel

2 Kronieken 27

Jotham koning van Juda

Jotham   was vijfentwintig jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde zestien jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Jerusa, de dochter van Zadok.

 2 Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE: overeenkomstig alles wat zijn vader Uzzia gedaan had. Alleen ging hij de tempel van de HEERE niet binnen. Maar het volk ging nog door met zijn verderfelijke praktijken.

Hij was het die de Bovenpoort van het huis van de HEERE bouwde. Hij bouwde ook veel aan de muur van de Ofel.

2 Kronieken 33

Manasse koning van Juda

Manasse bekeert zich

Maar toen Hij  hem benauwde, trachtte hij het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen; hij vernederde zich diep voor het aangezicht van de God van zijn vaderen,

 13 en bad tot Hem. En Hij liet Zich door hem verbidden, verhoorde zijn smeekbede, en bracht hem terug in Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de HEERE God is.

Hierna bouwde hij de buitenmuur om de stad van David, aan de westkant van Gihon, in het dal, tot de ingang van de Vispoort; hij trok die om de Ofel heen en liet die zeer hoog optrekken. Hij stelde legerbevelhebbers aan in alle versterkte steden van Juda.

Nehemia 3

26 De tempeldienaren die op de Ofel woonden, verrichtten herstelwerk tot tegenover de Waterpoort aan de oostkant en de hoog uitstekende toren.

27 Daarachter herstelden de inwoners van Tekoa een tweede gedeelte: tegenover de grote hoog uitstekende toren tot aan de muur van de Ofel.

Nehemia 11

21        De tempeldienaren woonden op de Ofel; Ziha en Gispa waren aangesteld over de tempeldienaren.

Jesaja 32

14        Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophouden;

            Ofel en wachttoren zullen tot in eeuwigheid als grotten zijn,

            een vreugde voor wilde ezels, een weide voor kudden.

Micha 4

8          En u, Schaapstoren, Ofel van de dochter van Sion, naar u zal gaan,

            ja, naar u zal komen de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem.

Ofel komt voor het eerst dus voor in 2 Kronieken 27. Vaak is het van belang wanneer een woord voor het eerst in de Bijbel voorkomt.

We lezen dat Jotham een koning was die de juiste dingen deed in de ogen van de HEERE. We zien dat de muur van de Ofel een onderdeel was van de bouw van huis van de HEERE.

We zien in Jesaja 32 eigenlijk het dramatische verslag dat de Ofel en de wachttoren tot in eeuwigheid als grotten zijn.

Maar Jesaja 32 gaat verder met vers 15 en verder:

15 Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte. Die eeuwigheid (Ofel en wachttoren zullen tot in eeuwigheid als grotten zijn) is gekoppeld aan het “totdat” van vers 15. Dan zal het openbaar worden en niet meer verstopt worden als een grot.

Hoewel de koning juist van in de ogen van de HEERE, bleef het volk op de hoogten nog steeds offeren. Jotam werkte vooral in het gebied van Juda aan herstel. De zoon van Jotam Achaz deed ook weer kwaad in de ogen van de HEERE. En daarom gaf God Achaz en het volk over aan de vijanden en Juda werd zwaar vervolgd.

Op de heuvel van Ofel hadden de Jebusieten eerst hun vesting. Het is ook het gebied van Sion of ook wel de stad Davids in latere tijden.

We zien de lijn van Sion, of wel de stad David, dat de Ofel een muur was waar veel aan werd gebouwd.

In Micha 4:8 staat: “ En u, Schaapstoren,Ofel van de dochter van Sion, naar u zal gaan”

De toren, de schaapstoren in gebruik ten tijde van Jezus geboorte wordt als in Genesis genoemd en wel in 35:21 onder de naam Midgal Eder. Daar schonk Rachel een zoon, maar Rachel stierf bij de bevalling. Die zoon van Rachel, Ben-oni, Man van Smart maar Jacob moet zijn zoon Benjamin (rechterhand).

De schaapstoren was ergens legen in Efratha, net buiten Bethlehem centrum, maar wel behorende bij het gebied van Bethlehem. Eigenlijk in de velden van Efratha, de velden waar de herders vertoefden en veel verstand hadden in de lammeren als juist offerlammeren voor de dienst van de tempel. Er wordt geschreven dat dit geen gewone herders waren, maar eigenlijk ook priesters.

Een oude foto van begin 1900.

Nu is geografische wellicht lastig te duiden, de muur de Ofel, wellicht oorspronkelijk gesitueerd iets ten Zuid-Oosten van Jeruzalem, de oude stad van David en Migdal Eder, de schaapstoren in de velden van Efratha.

Laten we Psalm 48 een lezen:

1 Een lied, een psalm, van de zonen van Korach.

2 De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op Zijn heilige berg.

3 Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote Koning!

4 God is in haar paleizen; Hij is er bekend als een veilige vesting.

5 Want zie, koningen hadden zich verzameld, zij waren samen opgetrokken.

6 Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd, zij werden door schrik overmand, zij haastten zich weg.

7 Huiver greep hen daar aan, smart als van een barende vrouw.

8 Met een oostenwind breekt U de schepen van Tarsis stuk.

9 Zoals wij het gehoord hadden, zo hebben wij het gezien in de stad van de HEERE van de legermachten, in de stad van onze God: God zal haar stand doen houden tot in eeuwigheid. Sela

10 O God, wij gedenken Uw goedertierenheid in het midden van Uw tempel.

11 Zoals Uw Naam is, o God, zo is Uw roem, tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol gerechtigheid.

12 Laat de berg Sion zich verblijden; laat de dochters van Juda zich verheugen omwille van Uw oordelen.

13 Ga rondom Sion en loop eromheen, tel haar torens,

14 richt uw hart op haar vestingwal, kijk nauwkeurig naar haar paleizen

om het aan de volgende generatie te vertellen.

15 Want deze God is onze God, eeuwig en altijd; Híj zal ons leiden tot de dood toe.

We zien in vers 11 staan de passage: “Uw rechterhand is vol gerechtigheid”. Wordt hier over Jezus gesproken?

In vers 13 zien we nog iets opmerkelijks. Wellicht een verbinding in de verklaring tussen de Ofel en de schaapstoren?

13 Ga rondom Sion en loop eromheen, tel haar torens.

Dit rondom Sion kan wellicht geografisch een ruim begrip zijn. En tel haar torens? Wellicht dat Ofel niet alleen staat voor een muur, maar ook voor een versterkte gebied (heuvel)?.

Nog onder constructie.

https://radioisrael.nl/uitzendingen/over-jezus-geboorteplaats-geproken/

http://www.minimannamoments.com/a-lambs-tale-and-a-mysterious-tower/

https://www.jair-bijbelstudies.nl/bijbelstudies-nieuwe-testament/lukas-2-8-12-wat-was-het-teken

Categorieën: Bijbelse visies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *