Als we inzoomen en of bekijken in de Bijbel waar en wanneer er sprake is van heerlijkheid, dan komen we dit niet tegen in Genesis!

Dat is op zich al opmerkelijk. We zien de schepping, de zondeval, de zondvloed, de vernietiging van Sodom en Gomorra en de vorming van de Aardvaders van Israël en Egypte en de verlossing vanuit Egypte.

En even later toen Israël door de Schelfzee aan de farao was ontkomen, toen ging het volk tegen Mozes en Aäron morren.

In Exodus 16 vanaf vers 10 lezen we.

10 Terwijl Aäron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerden, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de HEERE in de wolk verscheen.

11 En de HEERE sprak tot Mozes: 12 Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg: Tegen het vallen van de avond zult u vlees eten, en in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat Ik de HEERE, uw God, ben.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/16#7

Zouden we kunnen en mogen concluderen dat nadat Israël God volk was via Abraham, Izaäk en Jacob en ook uiteindelijk vrij kwamen uit de slavernij, dat dit de verdienste van de Here God was en een blauwdruk was op een andere heerlijkheid die nog zou komen?

In Exodus 24 vers 13 t/m 18 zien we het volgende:

Toen stond Mozes op, met zijn dienaar Jozua, en Mozes klom naar boven, de berg van God op. 14 Hij zei tegen de oudsten: Blijf hier op ons wachten, totdat wij bij u terugkomen. En zie, Aäron en Hur blijven bij u. Wie bepaalde zaken heeft,

15 Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. 16 De heerlijkheid van de HEERE bleef op de berg Sinaï rusten, en de wolk bedekte hem zes dagen lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit het midden van de wolk.

17 De aanblik van de heerlijkheid van de HEERE op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. 18 Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op. En Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg.

We zien hier het volgende. De heerlijkheid van God werd aan Mozes nog niet gegund. Wel voelde Mozes de aanwezigheid van de heerlijkheid van God. Zou Mozes zeker in van de twee getuigen zijn die in Openbaringen genoemd worden? Voor deze studie zie de volgende link.

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/de-twee-getuigen-van-het-boek-openbaringen/(opent in een nieuwe tab)

We zien hier bepaalde elementen in die in de berg der verheerlijking terugkomen.

Kijken we naar wat eigenschappen van de verschijning van de heerlijkheid dan komen we tegen:

 • in een wolk verscheen.
 • een verterend vuur.
 • de daden van God.
 • tent van ontmoeting.
 • bij de tien geboden!
 • het huis vervullen.
 • de volken zullen het zien.
 • wanneer de HEERE Sion heeft opgebouwd ( verder uitgebreid is dit ook Jeruzalem).
 • zijn schepping ( zijn werken).
 • Koninkrijk.
 • de aarde is er vol van.
 • openbaring ervan. (Jesaja 40:5)
 • glorie van God.
 • openbaring.
 • licht.
 • vergaderen heidenvolken en talen ( Jesaja 66: 18/19).
 • verschijning van de gedaante van de Heere.
 • geluid van een groot gedreun.
 • lichtglans.
 • richting van het oosten.
 • kennis.
 • het onze Vader gebed.
 • wederkomst.
 • troon.
 • Mozes en Elia verschenen in heerlijkheid ( Lucas 9: 30/31).
 • lijden (Lucas 24: 26).
 • Eniggeborene van de Vader.
 • geloof.
 • één zijn.
 • vol van de Heilige Geest.
 • zoeken.
 • hoop.
 • vrijheid.
 • opwekking.
 • Jezus.
 • kroning.
 • rook (openbaringen 15: 8).

In Exodus 33 lezen we dat Mozes vraagt de heerlijkheid van de Heere te zien. Normaal gesproken betekent dit je eigen dood omdat zijn heiligheid iets is dat de mens niet kan verdragen. Deze bescherming had de mens verloren in het paradijs.

In vers 13 lezen we de volgende passage.

3 Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in Uw ogen, maak mij toch Uw weg bekend. Dan zal ik U kennen, opdat ik genade zal vinden in Uw ogen

Als we bovenstaand stukje in onze huidige bedeling zouden vertalen, dan is er altijd genade door Zijn Zoon Jezus Christus die het werk heeft volbracht. En je kunt God leren kennen door Zijn Zoon. En dit geldt voor een ieder ongeacht van welke situatie je nu zit of vandaan komt.

In deze genadetijd heb je alle kans om (op) nieuw te beginnen. Er is één voorwaarde. Je moet geloven en herkennen dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat je alleen door Hem, indien je vergeving wilt, gered kunt worden.

Je moet ook geloven dat Hij is opgestaan uit de dood en Hij zit aan de rechterhand van de Vader (God) en je zonden zijn vergeven door Zijn dood aan het kruis. Maar eerst het kruis en dan de opstanding.

Het woord heerlijkheid komt al meer dan 200 keer voor vanaf Exodus in de Bijbel voor. En alleen al in het boek Openbaringen komt het woord heerlijkheid 14 keer voor!

Als we Exodus 33 helemaal lezen, dan komen we onder de indruk hoe ver God ging met Mozes. God zei onder andere:

Maar Hij zei: Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van de HEERE uitroepen, maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal.

Bijzonder lezen we dat “al Mijn goedheid”. Je zou denken al aan de Here Jezus in wie God liet zien hoe goed God is. Even later lezen we dat Mozes op de rots moest staan. Ook hier zien we een typebeeld in van de Here Jezus.

De heerlijkheid van God ging met het volk van God mee. En dat wat om bepaalde bevolkingsgroepen te verjagen omdat in die bevolkingsgroepen nog een vermenging zat van een geslacht van de gevallen engelen met het menselijke geslacht waaruit onder andere een reuzen geslacht uit voortkwam.

Ja, heel het volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de HEERE zien, want het is ontzagwekkend wat Ik met u ga doen.

11 Houd u aan wat Ik u heden gebied. Zie, Ik zal de Amorieten, Kanaänieten, Hethieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten voor u uit verdrijven.

12 Wees op uw hoede dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin u komt, anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden.

We zien de heerlijkheid van God door de Wet en de profeten heen gaan en heeft in Jezus zijn vervulling gekregen. Eigenlijk zoals het al in het oude testament voorkwam.

Johannes 1 vers 14 zegt dit al:

14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Jezus was bij God in het begin. Jezus, het WOORD moest vlees worden en onder ons wonen. Hij alleen is de vervulling van de wet en de profeten. De heerlijkheid van God overstijgt de 10 geboden en komt in het onze Vader gebed voor.

Zie voor de verschillende eigenschappen die ik als opsomming vanuit de Bijbel laat zien over de heerlijkheid.

God heeft door de geschiedenis heen en zelf in een nog komende tijd zich laten zien. Hij zocht een weg om tot de mensen te kunnen komen. Hij koos eerst zijn volk uit als het meest zuivere. Later was dit ook de weg om de heidenen te kunnen bereiken.

Romeinen 11: 15.

Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?

We zien dat het plan van God dat de verwerping van Israël voor Jezus, eigenlijk een nieuw begin was, een geheimenis die Paulus openbaarde, dat de heidenen deel kregen aan het heil.

Wat gebeurt er als Israël zullen zien die ze doorstoken hebben. Wat als ze hun Yeshua (Jezus) zullen aannemen.

Persoonlijk geloof ik dat de christenen wereldwijd die Hem verwachten dit niet zullen meemaken terwijl zij nog op aarde zijn. De Bijbel spreekt over in Thessalonicenzen 4 over:

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Er zal een plotseling wegneming zijn, een vereniging met Jezus zijn. Hoe hoopvol!

Categorieën: Bijbelse visies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *