Het lijkt in eerste instantie een vreemde titel die ik heb meegegeven, maar de vraag is, is dit eerdere gebeurd en als dit eerder gebeurd is, kan het dan opnieuw gebeuren?

Waar zitten we dan in ?

Toch om wat te prikkelen en om wat stof tot overdenking mee te geven is de titel van dit bericht: “Als de Wet, de profeten en Jezus samenkomen.”.

De Bijbelteksten die ik gebruikt komt vanuit de Herzien Statenvertaling, zie volgende link.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-zoeken#zoek-resultaten

Gaan we zoeken naar de Wet en de Profeten in de Herziene Statenvertaling dan komen we 3 passages tegen.

Wet en de profeten.

De eerste tekst uit Mattheus 7, vers 32 dat is nogal wat. Dit houdt in onafhankelijk van vriend of vijand het goede doen zonder dat je eigenlijk daarvoor iets zou verwachten omdat je dit uit liefde doet.

Is zoiets te doen voor een mens? Als de Wet ons niet veroordeelt, mogelijk nog wel, maar de Wet veroordeelt ons. Alleen door de genade van Jezus kijkt God dan niet naar de Wet.

Johannes de Doper.

Dan zien we in Lukas 16, vers 16 een passage staan. Op zich al vreemd: “De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes”.

We spreken hier over Johannes de Doper die in de gevangenis zat en daar twijfelde aan hetgeen hij had verkondigd.

Jezus liet via twee van zijn discipelen zien uit het benoemen van uitgekomen profetieën dat Jezus het inderdaad was.

Wellicht dacht Johannes in zijn prediking, ook omdat hij de profeten kon, dat door Jezus komst er ook het Koninkrijk zou komen.

En dat is nu net iets dat nog niet gebeurde, maar wel had kunnen gebeuren omdat de profetie er ruime voor liet.

Mattheüs is het enige Bijbelboek dat zo veel spreekt over het Koninkrijk der Hemelen.

De Joden wilden Jezus mogelijk bijna dwingen om als Koning te laten functioneren en om Israël te verlossen.

We moeten nu ook dit Koninkrijk der Hemelen volgens mij ook niet vergeestelijken want het kon er echt eerder komen.

Allereerst moet Jezus sterven en weer opstaan. Ook al hadden de (meeste) Joden hem verworpen, toch kon daarna nog het Koninkrijk komen als Israël zich massaal bekeerden.

Ook dit was in hogere zin God plan nog niet. Nog eens moesten de Joden het verwerpen.

En zo konden wij de heidenen in deze genadetijdperk tot geloof en bekering komen.

En dan hebben we in Romeinen 3 vers 21 (22) nog een tekst.

Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.

De Wet wordt blijkbaar uitgeschakeld opdat er genade is. En zonder aanneming van Jezus valt ieder mens gewoon onder de Wet.

Dat is eenmaal een kenmerk van de Wet omdat de Wet alleen rechtvaardigheid vereist waaraan niemand aan kan voldoen.

Dus door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.

De Wet en de Profeten getuigen van Jezus.

Zijn we nu dus mogelijk bij het antwoord gekomen van is de Wet en de Profeten nu samengekomen in Jezus?

Voor je zelf kan je al mogelijk dit antwoord invullen. In ieder geval zonder aanneming van het heil van God de Vader in Zijn Zoon Jezus Christus, is dit niet mogelijk.

Het grote gebod.

Er is nog een passage met de Wet en de Profeten.

Mattheüs 22 vers 36 t/m 40.

Meester, wat is het grote gebod in de wet?

37 Jezus zei tegen hem:  U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.

38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

Ik breid mijn zoektocht naar het antwoord wat verder uit.

Hebben we tot nu toe de Wet en de Profeten gehad in het zoeken van de teksten, dan zoek ik nu naar de Wet of de Profeten.

Best wel mogelijk een vreemde tegenstelling.

  1. Wet en de Profeten.
  2. Wet of de Profeten.

Wat zou het verschil (kunnen) zijn?

Mattheüs 5:17 staat.

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

Laten we ook voor de zekerheid even doorlezen en kijken wat in vers 18 staat.

18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

In vers 18 lijkt een context verklaring te staan. Maar wat zien we? We zien alleen een context verklaring van de Wet.

Hoe zit het dan met de profeten en heeft dit woordje “of” dan nog een andere betekenis?

Duidelijk is dat Jezus is gekomen om de Wet en de Profeten te vervullen.

Ik heb op internet eigenlijk niets kunnen vinden of iemand eerder hierover een studie heeft geschreven of over heeft nagedacht.

Wat of wie zullen de profeten mogelijk zijn waarover gesproken wordt?

Je hebt de grote en kleine profeten.

Tot de grote vroege profeten wordt gerekend de volgende boeken:

  1. Jozua
  2. Richteren
  3. Samuël
  4. Koningen.

Tot de late grote profeten wordt gerekend:

  1. Jesaja
  2. Jeremia
  3. Ezechiël

En dan zijn er nog 12 kleine profeten:

Hosea t/m Maleachi.

Als we zoeken naar het woordje “Wet”, dan komen we dit niet meer tegen in het boek Openbaringen.

Er staan meerdere passages, maar één de eerste wil ik eruit lichten.

Openbaringen 10 vers 7: Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

Daarom heeft deze site als titel op een hoofdonderwerp “Bijbelse geheimenissen geopenbaard”.

Zie ook de volgende link:

https://spyfromthesky.nl/

Je kunt bij Bijbelse visies verschillende artikelen bekijken.

Het is God zelf die de draad van de profeten verder laat vervullen. En ik denk dat dit komt omdat volgens mij Jezus de gelovigen wereldwijd uit deze wereld heeft weggerukt, zo je wilt de opname.

Of te wel na Openbaringen 3 denk ik dat de gemeente van Jezus niet meer in de Bijbel genoemd worden.

Ik vermoed dat de Wet of de Profeten in Mattheus 5:17 zoals ik dit nu zo voor het eerst serieus bestudeerd er bewust staat.

Geheimenis

De profetie had al vervuld konden worden, maar we leven in een intermezzo tijdperk, de genade tijdperk wordt dit genoemd.

Ik zou een ieder willen oproepen om Jezus aan te nemen als je Heiland en persoonlijke verlosser.

En eigenlijk was het al eens gebeurd dat “Als de Wet, de profeten en Jezus te samenkomen”, maar de profeten waren nog niet geheel afgesloten.

Dan als Jezus is teruggekomen, dan is : Als de Wet, de profeten en Jezus te samenkomen” wel afgesloten.

Openbaringen 10 vers 7: Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

Voor wie en voor welke tijd is eigenlijk “het geheimenis van God” gegeven?

Onze generatie leeft in een bijzondere tijd. Wij mogen door onderzoek de Bijbel verstaan.

Daniël en Openbaringen

De sleutel is gelegen in Daniël 12 vers 4 en Daniël vers 9. Wil je het boek Openbaringen beter verstaan, dan zou ik Daniël maar eens een paar keer lezen.

Daniël 12 vers 4.

4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen

Daniël 12 vers 9.

9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.

Nog nooit is wereldwijd een verstaan en begrip ontstaan tussen onze tijd en de toekomstige tijd te verstaan.

Vele doen onderzoek en er zijn op internet ook aardige studies daarover. Deze geheimenissen zijn door de Profeten geopenbaard.

En door deze studie te volgen, maar vooral door zelf onderzoek te doen in de Bijbel is het ook als je dit leest aan je geopenbaard.

Mag ik de vraag uitbreiden:

“Als de Wet, de Profeten en Jezus te samenkomen”, mag dit ook met u, jou, jij zijn?

Categorieën: Bijbelse visies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *