Wat is er toch wereldwijd aan de hand met het jaar 2030?

Waar komt deze wereldwijde interesse voor vandaan en wat gebeurt er allemaal niet in Nederland op welk en elk gebied hierover?

Vragen die wellicht op het eerste gezicht vreemd zijn op te stellen, maar we komen we niet omheen met dit jaartal.

Er wordt veelal geroepen om agenda 2030, dus dat zou een aanknopingspunt kunnen zijn. Sommige koppelen deze agenda aan de nieuwe wereld orde, maar in feite deed Sr. G. Bush dit al in zijn beroemde speech uit 1991.

Een fragment hieruit:

“I think that what’s at stake here is the new world order. What’s at stake here is whether we can have disputes peacefully resolved in the future by a reinvigorated United Nations

Nieuwe wereld orde oude Bush.

“Ik denk dat het hier gaat om de nieuwe wereldorde. Waar het hier om gaat, is of we geschillen in de toekomst vreedzaam kunnen laten oplossen door een nieuw leven ingeblazen Verenigde Naties”

En dat is het hem. Het VN-systeem dat toen voor het eerst in zijn eerste versnelling kwam. Naderhand deed zijn zoon G. Busch het nog eens over na de aanslag op 11-09-2001.

Zie hier voor het artikel het VN-systeem (wordt ook nog aan gewerkt). https://spyfromthesky.nl/wereldvisies/het-indrukwekkende-vn-systeem/

https://sdgs.un.org/2030agenda

Citaat Spyfromthesky

Onze wereld transformeren: de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling is de dus de doelstelling. En dit geldt gemiddeld voor elk land.

Citaat Spyfromthesky: “Naar mijn beste inzicht en mening was corona alleen een grote afleiding om juist op veel gebieden de dingen te versnellen“.

Men denkt dat de mens dit compleet beheerst, maar niet is minder waar!

Deze agenda 2030 moet de voltooiing zijn van de moderne torenbouw van Babel. Het is juist aan gelovigen gegeven die ernstig zoeken om de dingen aan te duiden in het perspectief van de Bijbel.

Helaas moet ik toegeven dat vele alternatieve sites inmiddels een podium hebben waar ze soms meer ‘wakker’ zijn dan menig christen.

Vele christenen gelovigen ergens in een soort van’Kindom Now” beweging en zeker ook een christelijke partij als het CDA en de ChristenUnie.

Torenbouw van Babel = 2030?

Men laat zich meeslepen in bewegingen alsof de mens de dingen kan tegenhouden en of regelen. Begrijp mij niet verkeerd. Een christenleven hoort van nature redelijk nuchter en wat sober te zijn in het gebruik van aardse dingen.

Dit staat los van het feit dat God juist oproep om van je jongelingen jaren te genieten, want de dagen dat je oud wordt heb je nog genoeg kommer en kwel te voortduren. Maar gedenk je schepper daarbij wel.

Een ieder die zich gelovig noemt dus ook mij zelf moet rekening houden met:

Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken

Bovenstaande tekst staat in 2 Petrus 1.

Het betekent dus dat de ontwikkelingen in de wereld die ik hier wil duiden de mogelijkheid heeft tot inlegkunde. Iets dat je niet wilt, maar soms door je schrijven toch gebeurt.

Laten we gewoon eens wat onderwerpen pakken uit deze grote transitie:

Zomaar wat 2030 sites.

  1. De mobiliteit van de auto’s. Belasting anders verdelen. Denk ook aan de ambitie om alleen vanaf 2030 elektrisch te gaan rijden.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/01/vanaf-2030-betalen-automobilisten-naar-gebruik

Toekomstbestendigere motorrijtuigenbelasting vervangt betalen voor autobezit

Vanaf 2030 betalen autobezitters niet meer voor autobezit, maar voor autogebruik. Het kabinet wil de huidige motorrijtuigenbelasting hervormen naar een kilometerafhankelijke belasting voor personen- en bestelauto’s. Automobilisten betalen in het nieuwe systeem voor het daadwerkelijk gebruik van de weg en niet langer een vast bedrag voor het bezit van een auto. Waar en wanneer deze kilometers gereden zijn, maakt niet uit. De ministerraad heeft ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een brief met de eerste uitwerking van deze plannen uit het Coalitieakkoord.

Zie laatste ontwikkelingen rondom de initiële vraag naar elektrische auto’s dat eigenlijk al aan het teruglopen is.

Hoe kan de gemiddelde burger zoiets aanschaffen in een prijscategorie die niet haalbaar is en waaraan nog vele systeemvragen aan kleven.

Op zich zou een schonere lucht natuurlijk goed zijn, maar denk aan het zwaar vervuilde wagenpark van buitenlandse vrachtwagens die zonder enige problemen belastingvrij hier mogen rijden.

Elektrisch rijden zonder gelijkopgaande Europese ontwikkelingen is waanzin. Bovendien zal dan juist de stroomprijzen overdag veel hoger kunnen uitpakken.

Waarom? Denk eens logisch na. Meer auto’s elektrisch = meer behoefte stroom overdag. Dan rijden normaal de meeste auto’s rond.

Wie worden het slachtoffer? De gewone hardwerkende Nederlander die mogelijk helemaal geen auto meer kan rijden en wel moet betalen aan de energieprijzen.

Bovenstaande link is de zgn. TOC berekening.

MBO 2030

2. MBO 2030

https://mboin2030.nl/

Ook in het onderwijs en blijkbaar vooral het MBO moet eraan geloven richting 2030.

Als je de site bekijkt, dan zie je, naar mijn mening, best al onzinnige overzichten staan, die nietszeggend zijn.

Blijkbaar is er een demografische grondslag eerder gelegen in MBO 2030 dan dat ze mogelijk meedoen met de agenda 2030. Er komen in vele ROC’s te weinig studenten.

De toekomst van het mbo is al begonnen

MBOin2030 is voortvarend van start gegaan. In co-creatie hebben 150 betrokken friskijkers en dwarsdenkers eind 2019 een strategische visie opgeleverd. Die hebben we via 5 thema’s in de praktijk gebracht en nu zijn we in de volgende fase: we hebben concrete ideeën en oplossingen van onderwijsvernieuwers nodig!

Al voor vele jaren is in het MBO een ontwikkeling dat ze bestempelen als ‘onderwijsvernieuwers’. Ik zou bijna eerder zeggen ‘onderwijsvernielers’.

Wie zoiets snapt als deze bijlage in de link, daarvoor doe ik mijn petje af.

Een fragmentje hieruit:

Regionaal ecosysteem

Het mbo werkt steeds meer met verschillende partners op verschillende manieren en op verschillende thema’s samen.

Denk aan het bedrijfsleven en doorlopende leerlijnen van vo, mbo en hbo en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden die regionale vraagstukken aanpakken.

Er zijn in Nederland al heel wat partijen die heel goed samenwerken. Sommige van deze samenwerkingen zijn publiek-privaat: onderwijs en bedrijfsleven formuleren samen een opdracht.

Sommigen hebben zich ontwikkeld tot goed functionerende regionale ecosystemen. Hoe komt dat? Wat maakte de samenwerking en het ecosysteem succesvol? Dat willen we graag weten.

Bovenstaande passage over ‘ecosystemen’ is voor mij toch wel een uitdaging om te begrijpen.

Ik zie het als een loze kreet die past in een klimaatneutrale wereld qua woordgebruik.

Shopping 2030

3. Hoe gaan we winkelen in 2030. Ja ook dit speelt.

https://www.shoppingtomorrow.nl/nl/themas/strategy/organization-change/shopping-in-2030

De subtitel “Back to the future” is natuurlijk een leuke. Maar is eigenlijk ook nietszeggend. Dan kan je beter de 3 films met die titel bekijken. Beleef je nog lol aan en is nog te begrijpen ook.

En zo kunnen we in Nederland wat afgeleide agendapuntje zien van 2030.

WEF

Belangrijker is natuurlijk dé insteek van World Economic Forum.

https://www.weforum.org/agenda/2019/10/future-predictions-what-if-get-things-right-visions-for-2030/

4. WEF 2030 nemen we punt 3.

Empowering 8 billion minds with mobile technology

8 miljard geesten versterken met mobiele technologie

Het WEF heeft 30 punten opgeschreven. Punt 3 wil zeggen een ontwikkeling naar totale controle. Niet meer, niets minder!

Nemen we punt 3

I see a world where technology such as smartphones improve mental health and reduce suicide risk. Sensors in smartphones combined with AI will allow software to create “buddies” that will assimilate mental health knowledge about each person, and then help them navigate safely day-to-day.

Ik zie een wereld waarin technologie zoals smartphones de geestelijke gezondheid verbeteren en het risico op zelfmoord verminderen. Sensoren in smartphones in combinatie met AI zullen software in staat stellen om “maatjes” te creëren die kennis over geestelijke gezondheid over elke persoon zullen assimileren, en hen vervolgens helpen om veilig door het dagelijks leven te navigeren.

In hoeverre de technologie van ‘Smartphones’ qua afmeting nog in dezelfde vorm zou blijven, dat weet ik niet.

Wel is duidelijk dat de ‘Smartphones’ sinds 2007 met een grote opmars bezig is met inmiddels een gekoppelde omgeving dat je zonder ‘Smartphone’ al bijna niets meer kunt doen.

Heel veel van WEF is gebaseerd op digitale technologie. En juist is punt 3 aangejaagd door de geplande corona of COVD-19 om dit te versnellen.

Omgedraaide waarheid van de VN.

De VN beweert dat COVID-19 de bepaalde doelstellingen heeft belemmerd. Ja, dit willen ze beweren. In feite, maar dit schreef ik al bijna aan het begin van COVID-19 is dat dit een afleiding is van iets groters en om dit groters sneller te laten gaan.

Zie link UN.

https://www.ohchr.org/en/sdgs/covid-19-and-2030-agenda-sustainable-development

En dit is een grote leugen. Draai gewoon 100% de feiten om en kondigt dit als eigen waarheid aan.

Nu is het feit dat naast het serieuze agenda 2030 er ook instanties zijn die mee moeten liften op dit thema. Ik heb er al enkel aangeven.

Komt er nog één.

Woningbouwkaart toont bouwlocaties tot 2030. Ook er staat tot, maar toch. Men wil 2030 noemen.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/09/woningbouwkaart-toont-bouwlocaties-tot-2030

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met provincies en gemeenten de huidige woningbouwplannen tot 2030 in kaart gebracht. De afgelopen maanden is de plancapaciteit met 140.000 woningen gestegen en liggen er nu plannen voor ruim 961.000 woningen door heel Nederland. Met dit resultaat kan de focus van de woningbouw verlegd worden van het vinden van locaties naar het daadwerkelijk realiseren van de woningen.

Urgenda

5. Urgenda

VISIE 2030

Begin 2019 is het rapport Nederland 100% duurzame energie in 2030 volledig herzien. In deze nieuwe versie staat welke stappen burgers, politiek en bedrijven kunnen zetten om tot een 100% duurzame energievoorziening te komen. Onderbouwd met veel cijfers. Het kán.

https://www.urgenda.nl/visie/rapport-2030/

Je vraag je af of Urgenda en de organisaties daarom heen wel burgers zijn, medewerkers zo je wilt die niet Groen Links zijn of een andere linkse partij.

We vinden toch op zijn minst dat organisaties gedragen moet worden uit vertegenwoordigers van alle politieke partijen waarop ze stemmen.

Natuur 2030

6. Natuur 2030

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/natuur-monitoring-en-gebiedsgerichte-aanpak/programma-natuur/meer-over-het-programma-natuur/

https://www.fisglobal.com/en/fintech2030/connectivity/cashless-society-2030

We hebben het al vaker voorbij zien komen, een cashless society, dan en er werden ook al wat jaartallen aan gekoppeld.

De bovenstaande site geeft aan hoe snel het allemaal niet gegaan is.

We komen er niet omheen. Het jaartal 2030 is in trek.

De site geeft het al aan dat corona de versneller is.

In het eerste jaar van corona betekende dat 32% minder fysiek geld werd verhandeld en is getransformeerd naar digitale betalingen.

Smarthphone / Wallet

Groei in het aandeel van de digitale portemonnee (Wallet) door de Smarthphones werd vooral geaccepteerd in de periode van de corona pandemie (dat was geen pandemie gezien de mortaliteit cijfers).

We hebben gezien dat de wereld in verandering is. Of je nu wel of niet gelooft in een agenda 2030, neem dan mijn topic over het VN systeem eens door (wordt nog aangewerkt).

Het is duidelijk dat we in een grote transitie gebeuren zitten. En dit is al voor vele jaren geleden begonnen.

Is het niet opvallend dat toen net de corona uitbrak het WEF op 07-01-2020 direct publiceerde de voordelen van een cashloze samenleving?

https://www.weforum.org/agenda/2020/01/benefits-cashless-society-mobile-payments/

Het ligt te ver voor hand om die ronde cirkel in het logo van WEF niet te duiden als 3 zessen.

Vandaag de dag weten gelovigen, maar zeker ook ongelovigen waarvoor het staat. Ze verzwijgen het al niet meer.

Maar is het ook een soort van andere afleiding?

Ach het volgende wil ik ook maar meenemen. Neem het maar als een korreltje zout op of juist niet.

Nemen we van elk woord 2 letters dan krijgen we:

OD

NI

RM

Ja, twee letters eerlijk verdeeld levert NIMROD op. Een bekendheid van de oudheid.

Niet alleen de Bijbel spreekt erover, maar ook vele bronnen buiten de Bijbel om.

NIMROD is bekend van de torenbouw van Babel.

Categorieën: 2030

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *